SDEM3 25 7 2560

นางวัฒนาพร ระงับทุกข์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้เป็นผู้แทนกล่าวในนามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการไทยในการประชุม Strategic Dialogue for Education Ministers on Education Agenda 3 (SDEM 3) เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรม Mulia Senayan กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

SDEM3 1 25 7 2560

นางวัฒนาพร ระงับทุกข์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้เป็นผู้แทนกล่าวในนามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการไทย ในการประชุม การประชุม Strategic Dialogue for Education Ministers on Education Agenda 3 (SDEM 3) เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ซึ่งการประชุมดังกล่่าวจัดขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นเวทีให้ผู้บริหารระดับสูงของประเทศสมาชิกได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และหารือร่วมกันเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีในการส่งเสริมวาระการศึกษาของซีมีโอ การเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อให้บรรลุผลตาม 7 ประเด็นสำคัญด้านการศึกษา (การจัดการศึกษาและการดูแลเด็กปฐมวัยที่เป็นสากล การจัดการอุปสรรคในการเข้าถึงการศึกษา การเตรียมความพร้อมการศึกษาเพื่อเผชิญกับสภาวะฉุกเฉิน การส่งเสริมการศึกษาและฝึกอบรมด้านเทคนิคและอาชีวศึกษา การปฏิรูประบบการพัฒนาครู การเสริมสร้างความร่วมมือด้านการอุดมศึกษาและการวิจัย และการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21) ตลอดจนอภิปรายเกี่ยวกับข้อริเริ่มต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งบรรลุวาระการศึกษาของซีมีโอ เพื่อนำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งในครั้งนี้ ได้กำหนดการประชุม ในหัวข้อ SEAMEO Education Agenda and Seven Priority Areas Action Agenda for Achieving Sustainable Development Goal No 4 “Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all”
ในโอกาสนี้ นางวัฒนาพร ระงับทุกข์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้เป็นผู้แทนกล่าวในนามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการไทย เกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีของประเทศไทยใน 4 เรื่อง ได้แก่ นโยบายเรียนฟรี 15 ปี และการจัดการศึกษาภาคบังคับให้คนไทยทุกคนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม การพัฒนาครูที่มีคุณภาพ และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา นอกจากนี้ ประเทศไทยได้มีข้อเสนอแนะให้ซีมีโอจัดทำตัวชี้วัดระดับภูมิภาคเพื่อวัดผลการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน รวมทั้ง สร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประสานงานหลักของประเทศสมาชิกทั้งในระดับบุคคลและองค์กรเพื่อการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ

SDEM3 2 25 7 2560

ท้ายสุด ที่ประชุมฯ ได้ร่วมกันรับรอง “Jakarta Framework for Action for SEAMEO Education Agenda Towards Achieving Sustainable Development Goals เพื่อประเทศสมาชิกได้ยึดถือเป็นแนวทางความร่วมมือระหว่างกัน อันจะเป็นการพัฒนาการศึกษาของภูมิภาคต่อไป

**********************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
25 กรกฎาคม 2560


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking