Teach in Thailand Project 14 6 2560

กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทย จัดการปฐมนิเทศผู้ช่วยสอนภาษาฝรั่งเศส ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ โดยมีนายฟาเบียง ฟอร์นี ที่ปรึกษาฝ่ายวัฒนธรรมและความร่วมมือ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทย และนางสาวนงศิลินี โมสิกะ ผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะผู้แทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ

Teach in Thailand Project1 14 6 2560

โครงการผู้ช่วยสอนภาษาฝรั่งเศส เป็นการดำเนินการภายใต้โครงการ “Teach in Thailand Project” โดยนำนักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับปริญญาโทด้านการสอนภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาต่างประเทศจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ในสาธารณรัฐฝรั่งเศส มาปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยสอนภาษาฝรั่งเศสในสถานศึกษาของไทย เป็นระยะเวลา 11 สัปดาห์ เพื่อช่วยพัฒนาทักษะภาษาฝรั่งเศสของครูและนักเรียนไทย ตลอดจนเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และกระชับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศ สำหรับการดำเนินโครงการฯ ในปีนี้ มีผู้ช่วยสอนภาษาฝรั่งเศส จำนวน 15 คน เดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด รวมทั้งสิ้น 15 แห่ง ระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน – 30 สิงหาคม 2560

Teach in Thailand Project2 14 6 2560

*******************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
15 มิถุนายน 2560


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking