turkey 8 6 2560
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐตุรกีประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 

turkey1 8 6 2560

เมื่อวันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) ได้ให้การต้อนรับ H.E. Ms. Evren Dağdelen Akgün เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐตุรกีประจำประเทศไทย ที่ขอเข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่
        ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐตุรกีประจำประเทศไทย และกล่าวถึงความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทยกับตุรกีที่ดำเนินไปด้วยดีหลายด้าน รวมถึงความร่วมมือด้านการศึกษา โดยเฉพาะการสนับสนุนทุนการศึกษา การแลกเปลี่ยนทางวิชาการ นักวิชาการและคณาจารย์ของสถาบันอุดมศึกษาระหว่างไทยกับตุรกี ส่วนเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐตุรกี ได้กล่าวขอบคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่กรุณาให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น และกล่าวว่าตนเองยังไม่เคยมีประสบการณ์การทำงานกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่เมื่อได้รับการแต่งตั้งมาประจำการในประเทศไทยก็รู้สึกมีความประทับใจ พร้อมกันนี้ได้กล่าวถึงประสงค์จะหยิบยกขึ้นหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของไทย ได้แก่    
 1. การขยายความร่วมมือด้านทุนการศึกษา ซึ่งรัฐบาลตุรกีได้เสนอทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนไทยเป็นประจำทุกปี ปีละประมาณ 20 ทุน อยู่แล้ว และยินดีที่จะให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียนไทยให้มากขึ้น โดยขอทราบสาขาที่สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนไทยด้วย
 2. รัฐบาลตุรกีมีความสนใจที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานภายใต้กรอบความร่วมมือของประเทศอาเซียน เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน
        รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าความร่วมมือในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีกรอบความร่วมมือขององค์การที่สำคัญ คือ ASEAN และ SEAMEO (Southeast Asian Ministers of Education Organization) ซึ่งปัจจุบันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของไทยเป็นประธานสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยองค์การ SEAMEO มีศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยอยู่ 21 แห่ง ตั้งอยู่ในประเทศสมาชิกต่าง ๆ และกำลังจะเพิ่มขึ้นอีก 5 แห่ง ดังนั้น หากตุรกีสนใจก็อาจขอเข้ามาเป็นสมาชิกสมทบ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ในการนี้ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐตุรกีฯ แจ้งว่า มีความสนใจที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านสาขาแพทย์ศาสตร์
        H.E. Ms. Evren Dağdelen Akgün เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐตุรกีประจำประเทศไทย เกิดวันที่ 9 มีนาคม 2511 ปัจจุบันอายุ 49 ปี สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจาก Agness Scott College รัฐจอร์เจีย สหรัฐอเมริกา เริ่มรับราชการที่กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐตุรกี เคยดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาคณะผู้แทนถาวรสาธารณรัฐตุรกีประจำสหภาพยุโรป รองอธิบดีกรมนโยบายและแผน กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐตุรกี และเข้ารับหน้าที่เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐตุรกีประจำประเทศไทย เป็นประเทศแรกเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560

turkey2 8 6 2560

**********************************

กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี 1
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
8 มิถุนายน 2560


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking