seamec myanmar 8 5 2560

สรุปการเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาของนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ในฐานะประธานสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สภาซีเมค)
ระหว่างวันที่ 27 – 28 เมษายน 2560

seamec myanmar1 8 5 2560

นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สภาซีเมค) เดินทางเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ระหว่างวันที่ 27 – 28 เมษายน 2560 โดยปฏิบัติภารกิจสาคัญในการเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุปผลการดาเนินงาน ของศูนย์ซีระดับภูมิภาคว่าด้วยการศึกษาประวัติศาสตร์และประเพณีของซีมีโอ - แชท (SEAMEO Regional Centre for History and Tradition: CHAT) เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ อ่านต่อ..

*************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
8 พฤษภาคม 2560


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking