seamec myanmar 28 4 2560

นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในฐานะประธานสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สภาซีเมค) เดินทางเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 โดยภารกิจในช่วงเช้าได้เข้าเยี่ยมคารวะ H.E. Dr. Myo Thein Gyi รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ณ กรุงเนปยีดอ  และในช่วงบ่ายได้เดินทางไปยังกรุงย่างกุ้งเพื่อรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ซีมีโอแชท (SEAMEO Regional Centre for History and Tradition: CHAT)

ในการเยี่ยมคารวะ ณ กระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา รัฐมนตรีฯ เมียนมาได้กล่าวต้อนรับและชื่นชมการดำเนินงานของรัฐมนตรีฯ ไทยที่เป็นผู้นำการดำเนินงานด้านการศึกษาของภูมิภาคในฐานะประธานสภาซีเมค รวมทั้งกล่าวแสดงความเสียใจต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมหาปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ซึ่งนับเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศ นอกจากนี้ รัฐมนตรีฯ เมียนมาได้กล่าวถึงจุดเน้นการพัฒนาการศึกษาในระดับชาติที่ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา การพัฒนาคุณภาพการศึกษา การจัดการศึกษาทางเลือก และการจัดทำกฎหมายการศึกษาเอกชนเพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายทางการศึกษา เป็นต้น อย่างไรก็ดี ในส่วนของภูมิภาค เมียนมาให้ความสำคัญกับการศึกษาทางเลือก การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา และการพัฒนากรอบอ้างอิงคุณวุฒิทางการศึกษา ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีฯ เมียนมามีความปรารถนาที่จะร่วมมือกับประเทศไทยในการพัฒนาการศึกษาด้านต่าง ๆ เช่น การอาชีวศึกษา การศึกษาขั้นพื้นฐาน การพัฒนาครู และการพัฒนาหลักสูตรในระดับอุดมศึกษา ตลอดจนการศึกษาแนวทางการจัดตั้งสมาพันธ์สหภาพนักเรียน/นักศึกษา (student union) จากประเทศไทย เป็นต้น

ในโอกาสเดียวกัน รัฐมนตรีฯ ไทยได้ขอบคุณการต้อนรับอย่างอบอุ่นของรัฐมนตรีฯ เมียนมา และแสดงความซาบซึ้งต่อการแสดงความสูญเสียพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย จากนั้น รัฐมนตรีฯ ไทยได้แลกเปลี่ยนถึงเป้าหมายการพัฒนาการศึกษาของไทยที่อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่าน โดยมีการพัฒนาแผนการศึกษาแห่งชาติระยะ 20 ปีที่สอดคล้องตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และนโยบายการพัฒนาประเทศที่ให้เสรีภาพทางการศึกษา วิชาการ และการส่งเสริมความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา ตลอดจนการให้ความสำคัญกับการปฏิรูประบบครู ตั้งแต่การคัดเลือก การฝึกอบรม และการสร้างแรงจูงในการทำงานครูให้กับคนรุ่นใหม่ การจัดการศึกษาทางเลือก การประกันคุณภาพทางการศึกษา การพัฒนาแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด การส่งเสริมการเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องตามการดำเนินงานระดับประเทศดังกล่าว ประเทศไทยจึงมีแนวคิดในการจัดตั้งศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอด้านสะเต็มศึกษา และศูนย์ระดับภูมิภาคด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืนของซีมีโอ โดยจะได้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สภาซีเมค) ครั้งที่ 49 ต่อไป

อนึ่ง ในการหารือระหว่างกัน รัฐมนตรีทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะกระชับความร่วมมือกันให้แน่นแฟ้น โดยเฉพาะการสนับสนุนภาคเอกชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้ทันสมัย การสนับสนุนการเรียนรู้อย่างคิดวิเคราะห์ ตลอดจนการสนับสนุนการเข้าถึงทางการศึกษาโดยการศึกษาผ่านดาวเทียม เป็นต้น
ในช่วงบ่ายวันเดียวกัน รัฐมนตรีฯ ไทยได้เดินทางเยือนศูนย์ซีมีโอแชทซึ่งเป็นศูนย์ที่ดำเนินการด้านข้อมูลมรดกทางประวัติศาสตร์และประเพณีที่หลากหลายของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยได้รับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานจากผู้อำนวยการศูนย์ฯ ซึ่งประกอบด้วย 1) การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านประวัติศาสตร์ของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อาทิ การจัดสัมมนานานาชาติเกี่ยวกับประเพณีของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยจัดเวทีให้นักวิชาการจากหลายประเทศมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และงานวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงทางประเพณี การจัดโครงการมุมมองของชาวเมียนมาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเมียนมา (Myanmar History from Myanmar Perspectives) ที่ให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนักวิชาการเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านประวัติศาสตร์ของเมียนมา เข้าใจจุดแข็ง จุดอ่อน และความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงของชาวเมียนมา และการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์
ของศูนย์ฯ เป็นต้น 2) การดำเนินความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ Lecture Series ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ของญี่ปุ่น การศึกษาดูงานด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สปป. ลาว เป็นต้น และ 3) การจัดกิจกรรมเพื่อหารายได้สำหรับการดำเนินงานของศูนย์ฯ อาทิ การเปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ เป็นต้น

อนึ่ง การเดินทางในครั้งนี้เป็นการเยือนประเทศสมาชิกซีมีโอและศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในฐานะประธานสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สภาซีเมค) เป็นประเทศสุดท้ายก่อนส่งมอบตำแหน่งประธานสภาซีเมคให้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรมอินโดนีเซียในเดือนกรกฎาคม 2560 ณ เมืองมาลัง สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

seamec myanmar2 28 4 2560

***********************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
1 พฤษภาคม 2560


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking