seameo philippine 26 4 2560

นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติภารกิจสำคัญในฐานะประธานสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สภาซีเมค) โดยเดินทางเยือนสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ พร้อมตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอ ได้แก่ ศูนย์ซีมีโอเซียร์ก้า ศูนย์ซีมีโออินโนเทค และศูนย์ซีมีโอทรอปเมด รวมทั้งสถาบัน International Rice Research Institute (IRRI)
ในช่วงเช้าของวันที่ 19 เมษายน 2560 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ตรวจเยี่ยมศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการวิจัยและบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรของซีมีโอ (เซียร์ก้า) ซึ่งเป็นศูนย์เก่าแก่ที่ก่อตั้งมานาน ถึง 50 ปี พร้อมรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาซึ่งมุ่งดำเนินโครงการหลัก 3 ด้าน ได้แก่ อ่านต่อ...

seameo philippine1 26 4 2560

*******************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
19 เมษายน 2560


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking