mexico 22 3 2560

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 11.30 น. นายไฆเม บีร์กิลิโอ นัวลาร์ต ซานเชซ (H.E. Mr. Jaime Virgilio Nualart Sánchez) เอกอัครราชทูตสหรัฐเม็กซิโกประจำประเทศไทย ได้เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) เพื่อทำความรู้จักเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่
        ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวแสดงความยินดีแก่นายไฆเม บีร์กิลิโอ นัวลาร์ต ซานเชซ ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นเอกอัครราชทูตสหรัฐเม็กซิโกประจำประเทศไทย และกล่าวชื่นชมประเทศเม็กซิโกที่มีอารยะธรรมเก่าแก่ มีความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ยาวนานและมีชื่อเสียงด้านกีฬาฟุตบอลส่วนเอกอัครราชทูตสหรัฐเม็กซิโกฯ ได้กล่าวขอบคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและชื่นชมไมตรีจิตของชาวไทย และกล่าวถึงความร่วมมือทางด้านการศึกษาที่รัฐบาลไทยและรัฐบาลเม็กซิโกได้ลงนามบันทึกความตกลงร่วมกัน ตั้งแต่ปี 2003 (พ.ศ.2546) แต่ยังไม่มีกิจกรรมที่เด่นชัด จึงต้องการที่จะผลักดันให้เกิดความร่วมมือระหว่างกันมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนระหว่างมหาวิทยาลัยของไทยกับเม็กซิโก ซึ่งขณะนี้มีมหาวิทยาลัยของไทยที่ลงนาม MOU กับหน่วยงานของเม็กซิโก หลายแห่ง ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสาขาที่น่าจะเป็นประโยชน์ร่วมกัน ได้แก่ สาขาสาธารณสุข สาขาความมั่นคงทางอาหาร และสิ่งแวดล้อม ซึ่งรัฐบาลเม็กซิโกมีความยินดีหากหน่วยงานด้านการศึกษาของไทยจะเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนในโครงการวิจัยต่าง ๆ กับหน่วยงานเม็กซิโก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่า ยินดีที่จะส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษากับเม็กซิโก เพื่อผลักดันให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศบรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม และมีพลวัตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะสาขาที่ฝ่ายเม็กซิโกเสนอ นอกจากนี้ฝ่ายไทยเห็นสมควรเพิ่มสาขากีฬาด้วย เพราะเป็นสาขาที่เม็กซิโกมีความเชี่ยวชาญและฝ่ายไทยมีความสนใจ ทั้งนี้ อาจจะมีการแลกเปลี่ยนการเยือนของผู้บริหารสองฝ่ายในโอกาสต่อไป

mexico2 22 3 2560

**********************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
23 มีนาคม 2560


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking