NIHONGO Partners 6 3 2560

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมโกวิท วรพิพัฒน์ กระทรวงศึกษาธิการ นายโนริฮิโกะ โยชิโอกะ ผู้อำนวยการเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ได้นำคณะผู้ช่วยสอนภาษาญี่ปุ่นในโครงการ NIHONGO Partners (นิฮงโกะ พาร์ทเนอร์) รุ่นที่ 4 จำนวน 60 คน เดินทางมาเยี่ยมคารวะนางสุจิตรา พัฒนะภูมิ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เนื่องในโอกาสสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทย

NIHONGO Partners1 6 3 2560 horz

    รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กล่าวต้อนรับคณะผู้ช่วยสอนภาษาญี่ปุ่นที่ได้เดินทางมาเข้าเยี่ยมคารวะและกล่าวอำลาเนื่องจากได้ปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทยเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว และได้กล่าวขอบคุณผู้ช่วยสอนภาษาญี่ปุ่นที่ได้เข้ามามีส่วนช่วยเหลือและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นให้แก่ครูและนักเรียนชาวไทย เนื่องจากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาต่างประเทศภาษาหนึ่งที่นักเรียนไทยสนใจเรียนเป็นจำนวนมาก ในปัจจุบันมีผู้เรียนถึงหนึ่งแสนสองหมื่นกว่าคน และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งการที่เจแปนฟาวน์เดชั่นจัดส่งผู้ช่วยสอนฯ มาปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาต่างๆ นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นของไทย เพราะตลอดระยะเวลา 1 ปีของการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ช่วยสอนฯ นอกจากจะช่วยให้นักเรียนไทยได้เรียนรู้ และพัฒนาทักษะการเรียนภาษาญี่ปุ่นโดยตรงจากเจ้าของภาษาแล้ว ครู นักเรียน บุคลากรในโรงเรียนยังได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตกับผู้ช่วยสอนชาวญี่ปุ่นอีกด้วย ในโอกาสนี้ หลังจากกล่าวขอบคุณรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ช่วยสอนฯ เพื่อแสดงความขอบคุณและเป็นขวัญกำลังใจในการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว

NIHONGO Partners2 6 3 2560

    อนึ่ง โครงการผู้ช่วยสอนภาษาญี่ปุ่น NIHONGO Partners เป็นโครงการที่กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับเจแปนฟาวน์เดชั่น นำอาสาสมัครชาวญี่ปุ่นที่มีคุณสมบัติเหมาะสม อายุระหว่าง 20-69 ปี เดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ช่วยสอนภาษาญี่ปุ่นร่วมกับครูชาวไทย เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา เริ่มดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปี 2559 จำนวน 4 รุ่น รวมผู้ช่วยสอนฯ จำนวน 141 คน และรุ่นที่ 5 จำนวน 70 คน มีกำหนดจะเดินทางมาประเทศไทยในช่วงเดือนพฤษภาคม 2560

********************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
6 มีนาคม 2560


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking