TH LAOS 27 2 2560

นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้เดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 โดยโอกาสนี้ได้เข้าเยี่ยมคารวะนางแสงเดือน หล้าจันทะบูน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาของสปป.ลาว และกล่าวว่า สปป.ลาวจะได้ประโยชน์จากการดำเนินความร่วมมือด้านการศึกษาภายใต้กรอบซีมีโอ ทั้งนี้ ในฐานะประเทศสมาชิก สามารถใช้ความเป็นภูมิภาคเดียวกันในการเจรจาเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอันจะนำไปสู่การบรรลุผลในการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม ขณะนี้ประเทศไทยอยู่ระหว่างการปฏิรูปการศึกษาครั้งใหญ่ โดยเฉพาะการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับ British Council ดำเนินโครงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ (Boot Camp) ขณะนี้มี 8 ศูนย์และกำลังจะขยายต่อไปให้ได้ 18 ศูนย์โดยครอบคลุมทั่วประเทศ และยินดีให้ทุนฝึกอบรมครูด้านภาษาอังกฤษตามโครงการดังกล่าวแก่สปป.ลาว ในพื้นที่ที่ลาวสามารถเดินทางมาได้สะดวก เช่น จังหวัดขอนแก่น อุบลราชธานี นครราชสีมา และสกลนคร นอกจากนี้ รัฐมนตรีฯ ไทยได้เสนอให้ความช่วยเหลือแก่สปป.ลาวในประเด็นอื่น ได้แก่ การสนับสนุนการดำเนินโครงการ/กิจกรรมภายใต้โครงการพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระราชทุนการศึกษาในทุกระดับ การเป็นต้นแบบด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาชุมชน และการเป็นพี่เลี้ยงในการเข้าร่วมการทดสอบระดับนานาชาติ (Programme for International Students Assessment – PISA) ทั้งนี้ รัฐมนตรีฯ สปป.ลาว ได้กล่าวขอบคุณรัฐบาลไทยที่ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่สปป.ลาวอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน พร้อมทั้งประสงค์ขอรับความช่วยเหลือจากไทยในเรื่องการพัฒนาการศึกษาของสปป.ลาวอย่างทั่วถึง การสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการพัฒนาการศึกษาในชุมชนของซีมีโอในสปป.ลาว (SEAMEO Regional Centre for Community Education Development: SEAMEO CED) รวมถึงการพัฒนาครูด้านภาษาอังกฤษในโครงการ Boot Camp รวมทั้งการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-ลาว ฉบับใหม่ (MOU) ในเร็วๆ นี้

 TH LAOS1 27 2 2560

อนึ่ง ภายหลังเสร็จสิ้นการหารือข้างต้น รัฐมนตรีฯ ไทย ได้ไปเยี่ยมชมโรงเรียนมัธยมศึกษาสมบูรณ์เวียงจันทน์ (Vientiane Secondary School) ซึ่งเป็นโรงเรียนอันดับหนึ่งและเก่าแก่ที่สุดของเวียงจันทน์มีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายเพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่ เป็นศูนย์กลางการจัดการเรียนการสอนแบบทางไกลไปสู่แขวงต่างๆ รวมทั้งจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลางเพื่อฝึกการคิดอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้ รัฐมนตรีฯ ไทย ได้เยี่ยมชมห้องเรียนทันสมัย ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และห้องวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งกล่าวว่าประเทศไทยยังให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ด้วยตนเองจากคลังข้อมูลที่เป็นประโยชน์ผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ DLIT, Application และเว็บไซต์ www.tuifree.com พร้อมกันนี้ยังได้เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยรัฐชั้นนำของสปป.ลาว และเป็น 1 ใน 5 ของมหาวิทยาลัยที่มีการจัดการเรียนการสอนในระบบ โดยปัจจุบันให้ความสำคัญด้านการศึกษาควบคู่กับกีฬา ทั้งนี้ รัฐมนตรีฯ ไทย กล่าวว่า ไทยยินดีให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ เช่น การสร้างความเข้มแข็งให้มหาวิทยาลัยการประเมิน/การประกันคุณภาพ การแพทย์ และอาหาร เป็นต้น

 TH LAOS2 27 2 2560

****************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทส
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
1 มีนาคม 2560


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking