to Brunei 9 2 2560

     เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางเยือนบรูไนดารุสซาลามในฐานะประธานสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สภาซีเมค) เพื่อปฏิบัติภารกิจในฐานะประธานสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ประธานสภาซีเมค) และตามที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้ศึกษาแนวทางการพัฒนาการศึกษา ของบรูไนฯ ที่ให้ความสาคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามสมรรถนะของตนเอง
     ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการไทยได้ปฏิบัติภารกิจที่สาคัญ Click.. อ่านต่อรายงานการเยือนบรูไนพร้อมภาพถ่าย Click.. 

Brunei1 pic 9 2 2560

*******************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
14 กุมภาพันธ์ 2560


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking