vietnam 2 2 2560

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.00 น. นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ให้การต้อนรับ H.E. Mr. Nguyen Tat Thanh เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทย ในการเข้าพบหารือในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวแสดงความชื่นชมต่อความสำเร็จในการพัฒนาการศึกษาของเวียดนาม ซึ่งผลการประเมินโครงการ Programme for International Student Assessment หรือ PISA ล่าสุด (PISA 2015) ปรากฏว่า การศึกษาของเวียดนามติดอยู่ในอันดับที่ 8 ของโลก ในขณะที่ผลการศึกษา ของไทยติดลำดับ 54 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาของเวียดนาม ขณะเดียวกันเอกอัครราชทูตเวียดนามฯ ได้กล่าวถึงถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยว่า ชาวเวียดนามต่างมีความชื่นชมและยกย่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ของไทยที่ทรงพระปรีชาสามารถด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่จะเป็นประโยชน์ในการนำไปปรับใช้กับทุกประเทศ นอกจากนี้ ได้กล่าวชื่นชมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงรอบรู้ด้านการศึกษาอย่างมาก พระองค์ทรงมีโครงการพระราชดำริในเวียดนาม 3 โครงการ และรวมทั้งทรงให้การสนับสนุนการเรียนภาษาเวียดนามในประเทศไทยด้วย
เอกอัครราชทูตเวียดนามฯ ได้หยิบยกประเด็นสำคัญขึ้นมาหารือ 3 เรื่อง คือ
1. การส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาเวียดนามในประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันมีโรงเรียนไทยสอนภาษาเวียดนามอยู่ 47 แห่ง แต่ประสิทธิผลทางการเรียนยังควรต้องได้รับการปรับปรุง ซึ่งรัฐบาลเวียดนามยินดีที่จะร่วมมือในการจัดส่งผู้เชี่ยวชาญมาให้ข้อแนะนำการสอนในประเทศไทย หรือกระทรวงศึกษาธิการของไทยจะส่งครูไปเข้ารับการอบรมเพิ่มเติมในมหาวิทยาลัยของเวียดนาม นอกจากนี้ รัฐบาลเวียดนามยังประสงค์จะให้ความช่วยเหลือในการอบรมภาษาเวียดนามแก่ชาวเวียดนามที่อพยพมาอยู่ในประเทศไทย ซึ่งส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ในจังหวัดที่ติดแม่น้ำโขงอีกด้วย
2. นักเรียนเวียดนามที่มาศึกษาในประเทศไทย ประสงค์จะเป็นครูสอนในโรงเรียนของไทย จึงต้องการทราบว่ามีหลักเกณฑ์อย่างไร พร้อมกันนี้ สถานเอกอัครราชทูตเวียดนามฯ ได้รับข้อร้องเรียนจากครูสอนภาษาชาวเวียดนามที่มาสอนอยู่ในโรงเรียนต่าง ๆ ว่า ได้รับค่าจ้างประมาณ 10,000-15,000 บาท จึงขอความกรุณากระทรวงศึกษาธิการพิจารณากำหนดค่าจ้างแก่ครูชาวเวียดนามตามมาตรฐานด้วย
3. ขอทราบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดตั้งโรงเรียนนานาชาติเวียดนามในประเทศไทย รวมทั้งข้อกำหนดต่าง ๆ
ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแจ้งว่ามีกำหนดเดินทางไปเข้าร่วมการประชุม ที่เวียดนามในเร็ว ๆ นี้ และจะหาโอกาสเข้าพบหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของเวียดนาม รวมทั้งดูงานการเรียนการสอนของเวียดนาม สำหรับประเด็นที่เอกอัครราชทูตเวียดนามฯ หยิบยกขึ้นหารือดังกล่าว ขอมอบให้รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์) ประสานหารือรายละเอียดเพิ่มเติมกับสถานเอกอัครราชทูตเวียดนามต่อไป

vietnam1 2 2 2560

**************************************

 สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2 กุมภาพันธ์ 2560


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking