Workshop plan for cooperation with foreign education. 23 12 2559

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจหลักในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษากับองค์การระหว่างประเทศและประเทศต่างๆ ที่ประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิก โดยมีความร่วมมือกับประเทศต่างๆ ทั้งในรูปแบบทวิภาคีและพหุภาคี และให้ความสำคัญกับการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านความร่วมมือกับต่างประเทศของกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งมุ่งพัฒนาการดำเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์ให้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนนโยบายความร่วมมือกับต่างประเทศของกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ดังนั้น เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการดำเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์ของกระทรวงศึกษาธิการให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ  เน้นการทำงานเป็นทีมเชิงรุกและมีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. จึงได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการแผนความร่วมมือกับต่างประเทศด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 23 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร อ่านต่อ..

Workshop plan for cooperation with foreign education1. 23 12 2559

Workshop plan for cooperation with foreign education2. 23 12 2559

Workshop plan for cooperation with foreign education3. 23 12 2559

*****************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
23 ธันวาคม 2559


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking