IBE 14 15 DEC 2559

เมื่อวันที่ 14-15 ธันวาคม 2559 ดร. ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาฯ สหประชาชาติ ได้เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมสภาระหว่างประเทศด้านการศึกษา หรือสภา IBE ครั้งที่ 66 ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส โดยมีนางสาวนงศิลินี โมสิกะ ผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. นายปราโมทย์ ด้วงอิ่ม รองผู้แทนถาวรไทยประจำยูเนสโก และนางขนิษฐา ห้านิรัติศัย รักษาการนักวิเทศสัมพันธ์เชี่ยวชาญ เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมฯ

การประชุมสภา IBE ครั้งที่ 66 จัดขึ้นเพื่อรับทราบและเห็นชอบผลการดำเนินงาน กิจกรรม และงบประมาณของสถาบัน IBE ในปี 2559 และร่วมกำหนดแนวทางการดำเนินงานของสถาบัน IBE ในอนาคต สำหรับประเทศไทยได้รับการเลือกตั้งจากสมาชิกองค์การยูเนสโก ให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของสภา IBE ขององค์การยูเนสโก ครั้งที่ 38 เมื่อปี 2558 โดยมีสมาชิกจาก 12 ประเทศเข้าร่วมประชุม คือ อ่านต่อ..

*****************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
22 ธันวาคม 2559


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking