Thai Laos 21 12 2559

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์) เป็นประธานร่วมกับ รศ. ดร. สีสะหมอน สิดทิลาดวงสา ปลัดกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สปป.ลาว ในการประชุมหารือความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-ลาว ครั้งที่ 4 ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สปป.ลาว โดยมีนายนริศโรจน์ เฟื่องระบิล อุปทูตรักษาการ สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ เข้าร่วมประชุมด้วย
    การประชุมหารือความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-ลาว เป็นเวทีการประชุมระดับทวิภาคีเพื่อกระชับความสัมพันธ์สองฝ่าย ติดตามความร่วมมือที่ผ่านมา และหารือเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือในโอกาสต่อไป ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาสารัตถะของร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ ด้านการศึกษาไทย-ลาว (ฉบับใหม่) เพื่อทดแทนฉบับเดิมที่ลงนามเมื่อปี 2547 และสิ้นสุดอายุการบังคับใช้แล้ว โดยทั้งสองฝ่ายจะเร่งดำเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนผ่านคณะรัฐมนตรี เพื่อให้มีการลงนามในระดับรัฐมนตรีโดยเร็ว ซึ่งอาจเป็นช่วงที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของไทยเดินทางมาเยือน สปป.ลาว นอกจากนี้ ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับการริเริ่มแผนงานที่จะดำเนินการในอนาคต ได้แก่ การแลกเปลี่ยนเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน การส่งเสริมการเรียนการสอนแบบทวิวุฒิ การทำโครงงาน/วิจัยร่วมของนักเรียนสองฝ่าย การส่งเสริมการศึกษาระดับปริญญาตรี การขยายความร่วมมือระดับมหาวิทยาลัยสู่ภูมิภาค การพัฒนาศูนย์การเรียนชุมชน และการยกระดับการพัฒนาครูของ สปป.ลาว เป็นต้น ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบให้หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องหารือรายละเอียดร่วมกันต่อไป
    อนึ่ง ก่อนการประชุมหารือดังกล่าว คณะผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการไทยได้เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สปป.ลาว (นางแสงเดือน หล้าจันทะบูน) ในการนี้ รัฐมนตรีฯ ได้ชื่นชมการดำเนินงานและความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างไทย – สปป. ลาว ที่มีความก้าวหน้าและมีผลสำเร็จอย่างดีในทุกระดับการศึกษา รวมทั้งขอบคุณรัฐบาลไทยที่ได้ให้ความร่วมมือ เพื่อพัฒนาการศึกษาของ สปป. ลาวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหัวหน้าคณะผู้แทนไทยได้กล่าวถึงนโยบายของ รมว.ศธ. ที่ต้องการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนให้ก้าวหน้าไปด้วยกัน

Thai Laos 21 12 2559 horz******************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
20 ธันวาคม 2559


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking