conclude Meeting SEAMEO HOM 22 11 2559

สำนักงานเลขาธิการซีมีโอ ได้จัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของซีมีโอ ครั้งที่ 39 ระหว่างวันที่ 15 – 17 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วม การประชุมจำนวนมากกว่า 100 คน ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และผู้แทนอาวุโสระดับสูง จากประเทศสมาชิกซีมีโอ 11 ประเทศ ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย ติมอร์ เลสเต และเวียดนาม ผู้แทนประเทศสมาชิกสมทบ หน่วยงานที่เป็นสมาชิกสมทบ ผู้แทนศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอ ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเลขาธิการซีมีโอ รวมทั้งหุ้นส่วนความร่วมมือ และผู้สังเกตการณ์จากองค์กรระหว่างประเทศ เช่น ศูนย์การศึกษาเพื่อความเข้าใจอันดีในเอเชียและแปซิฟิก (APCEIU) ศูนย์อาเซียน-จีน และยูนิเซฟ สำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก กรุงเทพฯ (UNICER EAPRO) เป็นต้น  ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นเวทีกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเพื่อพัฒนาการศึกษา และกำหนดแนวทางในการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกเพื่อพัฒนาการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดังนั้น การประชุมครั้งนี้ จึงมีความสำคัญที่ผู้บริหารระดับสูงด้านการศึกษาของประเทศสมาชิกซีมีโอ ได้มีโอกาสในการกลั่นกรองโครงการและกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อภูมิภาคและหาข้อสรุปร่วมกัน ก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สภาซีเมค) ครั้งที่ 49 ซึ่งประเทศอินโดนีเซียจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมดังกล่าวในเดือนกรกฎาคม 2560 อ่านต่อ..

********************************

 สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
22 พฤศจิกายน 2559


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking