HOM In Camera Session 15 11 2559

เมื่อวันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2559 เวลา 15.30 น. ณ ห้องบางลาพู ชั้น 6 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฝ่ายต่างประเทศ) ได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมวาระเฉพาะ ในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของซีมีโอ ครั้งที่ 39 โดยผู้เข้าประชุม ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ/หรือผู้บริหารระดับสูงจากประเทศสมาชิกซีมีโอ สมาชิกสมทบของซีมีโอ และผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสานักงานเลขาธิการซีมีโอ เข้าร่วมการประชุมฯ รวม 30 คน

ในการนี้ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานการประชุม ได้กล่าวรู้สึกยินดีที่ได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้ทำหน้าที่ประธาน การประชุมในวันนี้ พร้อมทั้งกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมฯ นอกจากนี้ อ่านต่อ..

HOM In Camera Session 2 15 11 2559

*****************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
18 พฤศจิกายน 2559


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking