MOU Thai Korea 11 10 2559

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ไทยและสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ได้ดำเนินความร่วมมือด้านการศึกษากับเกาหลีใต้อย่างต่อเนื่อง ทั้งความร่วมมือในระดับกระทรวง ระดับหน่วยงานและระดับสถาบันการศึกษา โดยความร่วมมือส่วนใหญ่เน้น การแลกเปลี่ยนการเยือนของผู้บริหาร การแลกเปลี่ยนครูและนักเรียน/นักศึกษา การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาเกาหลี ตลอดจนทุนการศึกษาต่างๆ
ในโอกาสที่นายกรัฐมนตรีเกาหลีใต้จะประชุมหารือทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ที่ทำเนียบรัฐบาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เข้าร่วมการประชุมหารือดังกล่าวด้วย เพื่อตอกย้ำความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างกันในอนาคต โดยเฉพาะการยกระดับคุณภาพการอาชีวศึกษา และภายหลังการหารือจะมีการลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงศึกษาธิการ แห่งสาธารณรัฐเกาหลีขึ้น (MOU on Cooperation in the Field of Education between the Ministry of Education of the Kingdom of Thailand and the Ministry of Education of the Republic of Korea) โดยนายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ลงนามฝ่ายไทย และ นาย Young Lee ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเกาหลีใต้ เป็นผู้ลงนามฝ่ายเกาหลีใต้
บันทึกความเข้าใจฉบับนี้ นับเป็นความตกลงด้านการศึกษาในระดับรัฐบาลฉบับแรก ซึ่งไทยและเกาหลีใต้ได้ร่วมกันพิจารณาสาระสำคัญอย่างละเอียดเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของทั้งสองประเทศให้มากที่สุด โดยวัตถุประสงค์หลักจะช่วยส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาในทุกระดับทั้งการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา โดยขอบเขตการดำเนินโครงการและกิจกรรม ประกอบด้วย การแลกเปลี่ยนนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ นักการศึกษา ครู และนักเรียน การประชุมสัมมนา การวิจัยร่วม การตีพิมพ์ การฝึกอบรมครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนการพัฒนาแผนงานทวิภาคีระหว่างสถาบันทางการศึกษา และทุนการศึกษา เป็นต้น สำหรับในด้านทุนการศึกษา ที่ผ่านมารัฐบาลเกาหลีใต้ได้มอบทุนให้แก่นักเรียนไทยเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก เป็นประจำทุกปีแล้ว และภายใต้ความตกลงดังกล่าว เกาหลีใต้ยังจะพิจารณามอบทุนเพิ่มเติมในระดับอาชีวศึกษาอีกด้วย

MOU Thai Korea2 11 10 2559

MOU Thai Korea1 11 10 2559

***************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

11 ตุลาคม 2559


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking