Ministry of Education Youth and Sports Cambodia 19 9 2559

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. H.E.Mr.Pit Chamnan Secretary of State กระทรวงศึกษาธิการ เยาวชนและกีฬาราชอาณาจักรกัมพูชา ได้เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ) ในโอกาสนำคณะผู้บริหารระดับสูง จำนวน 18 คน เดินทางมาประเทศไทย เพื่อขอศึกษาดูงานด้านการบริหารระบบงบประมาณ บุคลากรและทรัพย์สินของกระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 18 - 22 กันยายน 2559
ในการนี้คณะผู้แทนฯ ได้เข้ารับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับนโยบายด้านการศึกษา การวางแผนงบประมาณ การบริหารจัดการระบบงบประมาณจาก พันเอก ณัฐพงษ์ เพราแก้ว เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้แทนจากสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ และสำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นอกจากนี้ คณะผู้แทนฯ ยังได้เยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 โรงเรียน หอวัง และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยคณะผู้แทนกัมพูชาได้ให้ความสนใจซักถามรายละเอียดทุกขั้นตอนของการปฏิบัติ และการเชื่อมโยงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติทุกระดับ และการกำกับดูแล รวมทั้งหน่วยงานที่ตรวจสอบการใช้งบประมาณสำหรับการจัดส่งคณะผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ เยาวชนและกีฬาราชอาณาจักรกัมพูชา มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการงบประมาณและบุคลากรครั้งนี้ เป็นวัตถุประสงค์ของรัฐบาลกัมพูชาที่ต้องการศึกษาประสบการณ์จากประเทศไทย เพื่อนำไปปรับใช้ในการยกระดับคุณภาพการศึกษา และจัดทำแผนการบริหารระบบงบประมาณที่มีประสิทธิภาพของรัฐบาลกัมพูชา

Ministry of Education Youth and Sports Cambodia2 19 9 2559

****************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
19 กันยายน 2559


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking