United Kingdom 14 9 2559

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องรับรองจันทรเกษม อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ นายไบรอัน จอห์น เดวิดสัน (Mr. Brian John Davidson) เอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทยได้เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างไทยและสหราชอาณาจักร
     รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวต้อนรับเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรฯ และได้เน้นย้ำความสัมพันธ์ด้านการศึกษาที่แน่นแฟ้น โดยจะเห็นได้จากนักเรียน/นักศึกษาไทยนิยมไปศึกษาต่อในสหราชอาณาจักรจำนวนมาก ในโอกาสนี้ ได้กล่าวขอบคุณฝ่ายสหราชอาณาจักรที่ให้การสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการพัฒนาครูแกนนำด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp) การปรับปรุงหลักสูตรและตำราเรียน เป็นต้น ซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการมีแนวทางในการปฏิรูปการศึกษาในอีกหลายประเด็น เช่น การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของครู การเพิ่มจำนวนชั่วโมงเรียนภาษาอังกฤษจากสัปดาห์ละ 1 ชั่วโมงเป็นสัปดาห์ละ 5 ชั่วโมง เป็นต้น
        ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรฯ กล่าวขอบคุณที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้โอกาสเข้าเยี่ยมคารวะในวันนี้ และแสดงความยินดีที่สหราชอาณาจักรได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านการศึกษาของไทย โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือระหว่างสองประเทศจะพัฒนามากขึ้นอีกในอนาคต โดยพร้อมจะให้ความร่วมมือในการสนับสนุนเพื่อพัฒนาการศึกษาไทยในทุกระดับ รวมทั้งการอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาของไทยด้วย

United Kingdom1 14 9 2559

********************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
14 กันยายน 2559


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking