Ambassador of the United Kingdom 5 9 2559

เมื่อวันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องรับรองจันทรเกษม อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ นายไบรอัน จอห์น เดวิดสัน (Mr. Brian John Davidson) เอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างไทยและสหราชอาณาจักร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแสดงความยินดีกับการเข้ารับตำแหน่งใหม่ของเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรฯ ในโอกาสนี้ได้กล่าวขอบคุณฝ่ายสหราชอาณาจักรที่ให้การสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ โดยการฝึกอบรมครูอาจารย์ และยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในโรงเรียน ตลอดจนพัฒนาบุคลากร และครูไทย เช่น โครงการพัฒนาครูแกนนำด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp) โครงการพัฒนาหลักสูตร Entrepreneurship มาตรฐานสากล โครงการผู้ช่วยสอนภาษาอังกฤษ เป็นต้น

ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรฯ กล่าวแสดงความยินดีที่ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในวันนี้ และเน้นย้ำถึงความสำคัญของความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างทั้งสองประเทศ โดยที่ผ่านมาไทยและสหราชอาณาจักรได้ร่วมดำเนินโครงการต่างๆ ภายใต้ Newton Fund  โดยผ่านทางบริติช เคานซิลเป็นหน่วยงานหลัก เช่น โครงการสนับสนุนความเป็นนานาชาติอุดมศึกษาไทยด้านการศึกษาร่วม (Transnational Education: TNE)  STEM EDUCATION เป็นต้น  พร้อมทั้งมองว่าประเทศไทยมีศักยภาพเพียงพอที่จะเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษา (education hub) ของอาเซียน นอกจากนี้ ยังย้ำถึงความพร้อมของฝ่ายสหราชอาณาจักรในการสนับสนุนการพัฒนาด้านการศึกษาและการปฏิรูปการศึกษาของไทยในทุกด้าน

Ambassador of the United Kingdom1 5 9 2559

*************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
5 กันยายน 2559


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking