timor leste 5 9 2559เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมหารือความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างกระทรวงศึกษาธิการของไทยกับสาธารณรัฐติมอร์ เลสเต้ ณ ห้องประชุมจันทรเกษม อาคารราชวัลลภ

การประชุมที่เกิดขึ้นดังกล่าวเป็นผลสืบเนื่องจากการเดินทางสาธารณรัฐติมอร์-เลสเต ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ) เมื่อเดือนมิถุนายน 2559 ซึ่งได้หารือข้อราชการกับ H.E. Mr. Antonio Da Conceicao (นายอันโตนิโอ ดา คอนซาเซา) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของติมอร์-เลสเต้ เกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกัน โดยฝ่ายติมอร์-เลสเต้ได้หยิบยกประเด็นข้อจำกัดในการพัฒนาการศึกษาหลายประการ เช่น การขาดปัจจัยพื้นฐานทางการศึกษา รวมทั้งทรัพยากรบุคคล ความต้องการทุนการศึกษา การฝึกอบรมครู การพัฒนาอานอาชีวและเทคนิคศึกษา การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา เป็นต้น
ในการนี้ ที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาระหว่างกัน โดยได้พิจารณายกร่างบันทึกความเข้าใจ (MOU) และหารือประเด็นแนวโน้มการดำเนินโครงการความร่วมมือ ได้แก่ การจัดส่งคณะผู้แทนของ สสวท. และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไปเยือนติมอร์ เลสเต้ ในช่วงปลายเดือนกันยายน 2559 การส่งเสริมความร่วมมือระดับอุดมศึกษาสาขาการเกษตร แพทย์ศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้น ทั้งนี้ทั้งสองฝ่ายค่าดว่าจะมีการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างกันในช่วงปลายปี 2559

timor leste1 5 9 2559

****************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
6 กันยายน 2559


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking