guiyang Asean 2 8 2559

นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เข้าร่วมการประชุมโต๊ะกลมรัฐมนตรีศึกษาจีน-อาเซียน ครั้งที่ 2
ในเทศกาลสัปดาห์การศึกษาจีน-อาเซียน ครั้งที่ 9
วันที่ 31 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2559
เมืองกุ้ยหยาง มณฑลกุ้ยโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน
***************************

guiyang Asean1 2 8 2559

นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หัวหน้าคณะผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการไทย พร้อมด้วย ดร. สุภัทร จำปาทอง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมการประชุมโต๊ะกลมรัฐมนตรีศึกษาจีน-อาเซียน ครั้งที่ 2 (2nd China-ASEAN Education Minister Roundtable Conference) ในวันที่ 2 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ Guiyang International Eco-Conference Centre เมืองกุ้ยหยาง มณฑลกุ้ยโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน
ในการประชุมดังกล่าว H.E. Chen Baosheng รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐประชาชนจีน ประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมฯ อ่านต่อ...

**********************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2 สิงหาคม 2559


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking