Teach in Thailand Project 1 8 2559เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559 กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย จัดการปฐมนิเทศโครงการผู้ช่วยสอนภาษาเยอรมัน ประจำปี 2559 ณ สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย ถนนสาทร กรุงเทพฯ โดยมีนายฮันส์-ดีเทอร์ เดรกซ์เลอร์ รองผู้อำนวยการ หัวหน้าแผนกภาษาและวิชาการ สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย และนางยุวดี ภูริโภไคย ผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะผู้แทนผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์) เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ

Teach in Thailand Project1 1 8 2559โครงการผู้ช่วยสอนภาษาเยอรมัน เป็นการดำเนินการภายใต้โครงการ "Teach in Thailand Project" โดยนำนักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับปริญญาโท วิชาเอกด้านการสอนภาษาเยอรมันเป็นภาษาต่างประเทศจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี มาปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยสอนภาษาเยอรมันในสถานศึกษาของไทย เพื่อช่วยพัฒนาทักษะภาษาเยอรมันของครูและนักเรียนไทย ตลอดจนเป็นแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และกระชับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศ สำหรับการดำเนินโครงการผู้ช่วยสอนภาษาเยอรมัน ประจำปี 2559 มีผู้ช่วยสอนภาษาเยอรมัน จำนวน 10 คน เดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด จำนวน 10 แห่ง

Teach in Thailand Project2 1 8 2559***********************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

1 สิงหาคม 2559


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking