Teach in Thailand Project 13 6 2559

เมื่อ วันที่ 10 มิถุนายน 2559 กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทย จัดการปฐมนิเทศโครงการผู้ช่วยสอนภาษาฝรั่งเศส ประจำปี 2559ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ โดยมีนายปิแอร์ โกลลิโยต์ ที่ปรึกษาฝ่ายวัฒนธรรมและความร่วมมือ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทย และนางยุวดี ภูริโภไคย ผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะผู้แทนผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์) เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ

Teach in Thailand Project2 13 6 2559

ในการนี้ นางยุวดี ภูริโภไคย ได้กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการไทยให้ความสำคัญกับการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงภาษาฝรั่งเศสด้วย เนื่องจากตระหนักดีว่า ภาษาฝรั่งเศสเป็นหนึ่งในภาษาชั้นนำของยุโรป และมีหน่วยงานระดับโลกหลายแห่งที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาหลัก เช่น UNITED NATION (UN) และองค์การยูเนสโก เป็นต้น ภาษาฝรั่งเศสยังถือเป็นก้าวสำคัญสำหรับผู้เรียนในการเข้าสู่ระบบการศึกษา ชั้นนำของโลก และเป็นประตูสู่การทำงานได้หลากหลายอาชีพ กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำ ประเทศไทย ในการดำเนินโครงการผู้ช่วยสอนภาษาฝรั่งเศสมาอย่างต่อเนื่อง โดยปีนี้เป็นปีที่ 4 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนไทยได้รับประโยชน์จากการเรียนรู้ภาษาฝรั่งเศสกับ เจ้าของภาษาอย่างแท้จริง

Teach in Thailand Project1 13 6 2559
นายปิแอร์ โกลลิโยต์ ได้กล่าวขอบคุณกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้จัดโครงการผู้ช่วยสอนภาษาฝรั่งเศสมาอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นการดำเนินงานภายใต้หนังสือแสดงเจตจำนงเพื่อความร่วมมือด้านการศึกษา ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการไทยและกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส โครงการดังกล่าวในปีที่ผ่านมานับว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีผู้ช่วยสอนที่เป็นเจ้าของภาษาและเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโทด้าน การสอนภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาต่างประเทศ ทำให้เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้และทักษะการสื่อสาร ภาษาฝรั่งเศสให้กับนักเรียน

Teach in Thailand Project3 13 6 2559

อนึ่ง โครงการผู้ช่วยสอนภาษาฝรั่งเศส เป็นการดำเนินการร่วมกันระหว่างกระทรวงศึกษาธิการไทยและสถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ภายใต้โครงการ “Teach in Thailand Project” โดยนำนักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับปริญญาโทด้านการสอนภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษา ต่างประเทศจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ในสาธารณรัฐฝรั่งเศส มาปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยสอนภาษาฝรั่งเศสในสถานศึกษาของไทย เป็นระยะเวลา 10 สัปดาห์ เพื่อช่วยพัฒนาทักษะภาษาฝรั่งเศสของครูและนักเรียนไทย ตลอดจนเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และกระชับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศ สำหรับการดำเนินโครงการฯ ประจำปี 2559 มีผู้ช่วยสอนภาษาฝรั่งเศส จำนวน 14 คน เดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด รวมทั้งสิ้น 14 แห่ง ระหว่างวันที่ 13 มิถุนายน – 11 สิงหาคม 2559

***********************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
13 มิถุนายน 2559


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking