bangladesh SEQAEP 10 6 2559

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 น. รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นายสุภัทร จำปาทอง) ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูงจากกระทรวงศึกษาธิการบังคลาเทศ จำนวน 22 คน นำโดย Mr. Sharif Md. Mashud, Deputy Secretary และ Mr. Md. Abdul Manmam, Senior Assistant Secretary ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานการศึกษาของไทย ระหว่างวันที่ 9-19 มิถุนายน 2559
ในการนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้จัดบรรยายภาพรวมการบริหารจัดการศึกษาของไทย โดยวิทยากรจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา การบริหารจัดการมัธยมศึกษา หลักสูตร และการจัด การเรียนการสอนในสถานศึกษา โดยวิทยากรจากสำนักงานเลขาธิการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมทั้งตอบ ข้อซักถามที่คณะผู้ดูงานให้ความสนใจ โอกาสนี้ คณะผู้แทนบังคลาเทศแจ้งให้ทราบว่า กระทรวงศึกษาธิการ บังคลาเทศได้ดำเนินแผนงานโครงการ Secondary Education Quality and Access Enhancement Project (SEQAEP) จึงได้จัดส่งคณะทำงานมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการจัดการศึกษา การจัดการศึกษาเพื่อเด็กด้อยโอกาส และการจัดการหลักสูตรในสถานศึกษาของไทย โดยเน้นหลักสูตรภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ เพื่อนำประสบการณ์ไปปรับปรุงแผนงานโครงการดังกล่าว ซึ่งคณะผู้แทน ที่เดินทางมาครั้งนี้ประกอบด้วยผู้บริหารจากหน่วยงานในส่วนกลาง ผู้บริหารในระดับพื้นที่การศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา นอกเหนือจากนี้ คณะผู้แทนบังคลาเทศได้ให้ความสนใจต่อการจัด การสอนวิชาศีลธรรม การปลูกฝังคุณธรรมให้แก่ผู้เรียน โครงการอาหารกลางวัน การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภายนอก การจัดการศึกษาให้แก่เด็กที่ห่างไกลและยากจน ซึ่งผู้แทนทั้งสองฝ่ายได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันอย่างใกล้ชิด

bangladesh SEQAEP1 10 6 2559

นอกจากการรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษาของไทยในวันนี้แล้ว คณะผู้แทนบังคลาเทศมีกำหนดไปศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนโรงเรียน และพบปะกับผู้บริหารสถานศึกษาอีกหลายแห่ง เช่น โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม และมหาวิทยาลัยแสตมฟอร์ด เป็นต้น

*****************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.
10 มิถุนายน 2559


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking