Chinese Teaching Assistants 6 6 2559

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้เป็นประธานกล่าวต้อนรับศาสตราจารย์หลี่ สุนฉง (Prof. Li Cunxiong) อธิการบดีมหาวิทยาลัยการศึกษากุ้ยโจว และคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยการศึกษากุ้ยโจว (Guizhou Education University) และได้กล่าวเปิดโครงการปฐมนิเทศอาสาสมัครผู้ช่วยสอนภาษาจีนจากมหาวิทยาลัยการศึกษากุ้ยโจว (Guizhou Education University) ประจำปี 2559 โดยมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยการศึกษากุ้ยโจว ผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และผู้แทนจากสถานศึกษาต่างๆ ของไทย เข้าร่วมงานดังกล่าว ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ

โครงการอาสาสมัครผู้ช่วยสอนภาษาจีนจากมหาวิทยาลัยการศึกษากุ้ยโจว (Guizhou Education University) เป็นโครงการที่กระทรวงศึกษาธิการและมหาวิทยาลัยการศึกษากุ้ยโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ร่วมมือกันดำเนินความร่วมมือ โดยมหาวิทยาลัยฯ คัดเลือกนักศึกษาเข้ามาเป็นผู้ช่วยสอนภาษาจีนในสถานศึกษาของไทยเป็นระยะเวลาหนึ่งปีการศึกษา เป็นการดำเนินการภายใต้หนังสือแสดงเจตจำนงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและมหาวิทยาลัยการศึกษากุ้ยโจว (Statement of Cooperation Between of The Ministry of Education of the Kingdom of Thailand and Guizhou Education University of the People’s Republic of China) ที่ปลัดกระทรวงศึกษาธิการและอธิการบดีมหาวิทยาลัยการศึกษากุ้ยโจว ได้ร่วมกันลงนาม ในโอกาสที่ปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้เข้าร่วมการประชุมงานสัปดาห์ความร่วมมือการศึกษาจีน-อาเซียนครั้งที่ 8 เมื่อเดือนสิงหาคม 2558 ณ มณฑลกุ้ยโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน

Chinese Teaching Assistants1 6 6 2559

สำหรับในปี 2559 ถือเป็นรุ่นที่ 3 ของการดำเนินโครงการ โดยมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยการศึกษากุ้ยโจว (Guizhou Education University) ที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 16 คน เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โปรแกรมหลักสูตรนานาชาติและการศึกษาปฐมวัย ปฏิบัติหน้าที่ระหว่างเดือนมิถุนายน 2559 – มีนาคม 2560 ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการและมหาวิทยาลัยการศึกษากุ้ยโจวหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการดังกล่าวจะสามารถช่วยลดปัญหาการขาดแคลนครูสอนภาษาจีนที่มีไม่เพียงพอของไทย ช่วยพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนของครูและนักเรียนไทย รวมทั้งยังได้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนภาษาจีนจากเจ้าของภาษาโดยตรงมากขึ้น ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายมีความยินดีที่จะดำเนินความร่วมมืออื่นๆ ในโอกาสต่อไป

Chinese Teaching Assistants2 6 6 2559

*******************************

6 มิถุนายน 2559
กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี 2
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.
กระทรวงศึกษาธิการ


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking