The 2nd SEAMEO SPAFA 30 5 2559

เมื่อวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 น. พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สภาซีเมค) ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 2 เรื่อง โบราณคดีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (The 2nd SEAMEO SPAFA International Conference on Southeast Asian Archaeology) ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ ซึ่งจัดโดยศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ของซีมีโอ (ซีมีโอสปาฟา) ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2559

    ในโอกาสนี้ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ได้กล่าวชื่นชมศูนย์ซีมีโอสปาฟาในการจัดประชุมครั้งนี้ อ่านต่อ...

The 2nd SEAMEO SPAFA 1 30 5 2559

***************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
30 พฤษภาคม 2559


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking