asean work plan 25 26 4 2559

นายสุภัทร จำปาทอง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมการประชุมในฐานะผู้แทนประเทศไทยเพื่อพิจารณาจัดทำแผน 5 ปีด้านการศึกษาของอาเซียน ระหว่างวันที่ 25 - 26 เมษายน 2559 ณ สำนักงานเลขาธิการอาเซียน กรุงจาการ์ต้า พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.

asean work plan1 25 26 4 2559

    ที่ประชุมรับทราบวิสัยทัศน์อาเซียน 2025 และแผนงานของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมที่ประกอบด้วยเป้าหมายการดำเนินงานร่วมกันใน 5 ประการหลัก ได้แก่ 1) ประชาชนมีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์ร่วมกัน (Engages and Benefits the People) 2) ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายในทุกระดับ (Inclusive) 3) ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable) 4) พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง (Resilient) และ 5) มีกลไกที่มีประสิทธิภาพ (Dynamic) และประเด็นสำคัญด้านการศึกษา (Key Elements on Education) ที่รัฐมนตรีศึกษาอาเซียนได้รับรองในการประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน ครั้งที่ 8 และการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษา ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 11 - 12 กันยายน 2557 ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป. ลาว นอกจากนี้ ยังได้รับทราบเพิ่มเติมถึงกิจกรรมการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน (ASEAN Cooectivity) การลดช่องว่างระหว่างกันในาอาเซียน (Initiative for ASEAN Integration - IAI)  และการพัฒนากรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (ASEAN Qualifications Reference Framework) และได้พิจารณาแผน 5 ปีด้านการศึกษาของอาเซียน พ.ศ.2559 - 2563 ที่ประกอบด้วยกิจกรรม (Projects/Activities) เป้าหมายการดำเนินงาน (Performance) ผลลัพธ์ (Expected Outputs) ประเทศเจ้าภาพ (Lead Country) ประเทศร่วมดำเนินการ (Partners) และระยะเวลาที่จะดำเนินการ (Timelines 2016-2020)  ตลอดจนแนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน และการหางบประมาณสนับสนุนการดำเนินการ อ่านต่อ..

***************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
25 เมษายน 2559


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking