seamec singapore 14 3 2559

พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติภารกิจในฐานะประธานสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สภาซีเมค) ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยได้หารือ ข้อราชการกับ Mr. Ng Chee Meng, Acting Minister for Education (Schools) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของสิงคโปร์ ในเช้าวันที่ 14 มีนาคม 2559 ณ โรงแรม Shangri-La ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของไทย ได้กล่าวเน้นถึงประเด็นการพัฒนาทั้ง 7 ประเด็น ที่ได้รับการเห็นพ้องว่าจะเป็นจุดเน้นในการพัฒนาวาระการศึกษาในอีก 20 ปีข้างหน้า ได้แก่ 1) การส่งเสริมการจัดการศึกษาและการดูแลเด็กปฐมวัย 2) การจัดการอุปสรรคในการเข้าถึงการศึกษา 3) การเตรียมความพร้อมการศึกษาเพื่อเผชิญกับสภาวะฉุกเฉิน 4) การส่งเสริมการศึกษาและฝึกอบรมด้านเทคนิคและอาชีวศึกษา 5) การปฏิรูประบบการพัฒนาครู 6) การเสริมสร้างความร่วมมือด้านการอุดมศึกษาและการวิจัย 7) การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อ่านต่อ...

seamec singapore 14 3 2559 horz

***********************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
14 มีนาคม 2559


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking