ผลการแข่งขัน

กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2559 รอบชิงชนะเลิศ
ในหัวข้อ “The most common way people give up their power is by thinking they don’t have any”

publicspeaking final 11 3 2559

กระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความสำคัญของภาษาอังกฤษว่าเป็นภาษาสากลและเป็นสื่อกลางในการเรียนรู้และการสื่อสารระดับนานาชาติ ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการในฐานะหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน จึงได้ให้ความสำคัญแก่ภาษาอังกฤษเพราะเป็นภาษากลางของอาเซียน เพราะหากคนไทยไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็จะไม่สามารถรับประโยชน์จากการเป็นพลเมืองอาเซียนได้ เพราะบัณฑิตไทยในอนาคตจะต้องแข่งขันกับแรงงานอาเซียนเกือบ 600 ล้านคน กระทรวงศึกษาธิการจึงได้รณรงค์ให้คนไทยสามารถใช้ภาษาอังกฤษอย่างมีคุณภาพ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้ร่วมมือกับสมาคมพูดภาษาอังกฤษ (ประเทศไทย) หรือ ESU Thailand จัดการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ สำหรับนักเรียน/นักศึกษาที่มีอายุระหว่าง 16 - 20 ปี มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 จนถึงปัจจุบัน นับเป็นเวลา 15 ปีแล้ว โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการส่งเสริมเยาวชนไทยให้มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในที่ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ผู้ชนะเลิศการแข่งขันจะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้แทนประเทศไทยไปเข้าร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับนานาชาติ ณ สหราชอาณาจักร ในราวเดือนพฤษภาคมของทุกปี
    ในปีนี้ กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ร่วมกับสมาคมการพูดภาษาอังกฤษ (ประเทศไทย) [ESU Thailand] จัดการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ รอบชิงชนะเลิศ (2016 National Public Speaking Competition) ในหัวข้อ “The most common way people give up their power is by thinking they don’t have any” เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องกมลทิพย์ บอลรูม โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพมหานคร เพื่อคัดเลือกนักเรียน/นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจากรอบรองชนะเลิศ ให้เหลือเพียง 1 คน เพื่อไปเข้าร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับนานาชาติ ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร โดยผลการแข่งขันเป็นดังนี้

1. ผู้ชนะเลิศ ได้แก่
นางสาวพิมพ์พลอย ริเกอร์
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
2. รองชนะเลิศลำดับที่ 1 ได้แก่
นางสาวอภิชญา วิวัฒน์ภัทรกุล
โรงเรียนสาธิตบางนา
3. รองชนะเลิศลำดับที่ 2 ได้แก่
นายพร้อม พุทธิศรี
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

ทั้งนี้ นักเรียนที่เป็นผู้ชนะเลิศจะเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับนานาชาติ ประจำปี 2016 ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 9 – 13 พฤษภาคม 2559 (รองชนะเลิศลำดับที่ 1 และ 2 จะเป็นผู้แทนสำรองตามลำดับในกรณีที่ผู้ชนะเลิศติดภารกิจอื่นหรือไม่สามารถเดินทางเข้าร่วมได้) โดยสมาคมการพูดภาษาอังกฤษ (ประเทศไทย) จะรับผิดชอบค่าเดินทางระหว่างประเทศของนักเรียนที่เป็นผู้แทนประเทศไทยดังกล่าว

public speaking Results 1 11 3 2559

public speaking Results 2 11 3 2559

public speaking Results 3 11 3 2559

**************************************************

++ ผลคะแนนการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ รอบชิงชนะเลิศ Click..

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
11 มีนาคม 2559


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking