H.E. Mr. Noh Kwang il korea 10 3 2559

นายโน ควังอิล (H.E. Mr. Noh Kwang-il) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยได้เข้าเยี่ยมคารวะพลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559 เวลา 16.00 น. ณ ห้องรับรองจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ
        ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย พร้อมทั้งได้กล่าวชื่นชมการพัฒนาประเทศอย่างรวดเร็วของสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งรวมถึงการพัฒนาการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างมาก ซึ่งประเทศไทยสามารถนำมาเป็นแบบอย่างในการพัฒนาประเทศได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันนายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญกับนโยบายการพัฒนาอาชีวศึกษาของไทยเป็นอย่างมาก และได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาศึกษาและปรับปรุงการจัดการเรียน การสอนและผลิตคนให้มีคุณภาพ ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มีกำหนดจะเดินทางเยือนสาธารณรัฐเกาหลี ในระหว่างวันที่ 20-25 มีนาคม 2559 เพื่อหารือความร่วมมือ และเพื่อศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนด้านเทคนิคและอาชีวศึกษาของสาธารณรัฐเกาหลี รวมถึงการจัดตั้งวิทยาลัย/สถาบันเทคโนโลยีไทย-เกาหลีในประเทศไทย
        เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย ได้กล่าวขอบคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่ได้กล่าวชื่นชมสาธารณรัฐเกาหลีในด้านการพัฒนาประเทศ และมีความรู้สึกยินดีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีกำหนดจะเดินทางเยือนสาธารณรัฐเกาหลีในช่วงดังกล่าว อีกทั้งได้ทราบว่าฝ่ายไทยมีความสนใจในระบบการศึกษาของสาธารณรัฐเกาหลี รวมถึงการศึกษาดูงานที่โรงเรียนมัธยมแบบพิเศษ (Meister High School) ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงเรียนด้านอาชีวศึกษาที่เปิดสอนสาขาช่างเทคนิคและสาขาวิชาเฉพาะต่างๆ และผลิตนักเรียนที่ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ทำให้นักเรียนที่จบการศึกษาแล้วมีอาชีพรองรับ ซึ่งฝ่ายไทยสามารถศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนดังกล่าวและนำมาประยุกต์ใช้ในระบบอาชีวศึกษาของไทยได้

h e mr noh kwang il korea 110 3 2559

        นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีได้กล่าวว่า ปัจจุบันจำนวนนักเรียนไทยสนใจศึกษาภาษาเกาหลีมีมากกว่า 25,000 คน และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตามปัญหาที่เกิดขึ้นคือหลังจบการศึกษาระดับมัธยมแล้วไม่สามารถศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ เนื่องจากไม่มีวิชาภาษาเกาหลีให้เลือกสอบในระบบการสอบ GAT/PAT ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนไทยได้มีโอกาสศึกษาภาษาเกาหลีมากขึ้น จึงเสนอกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาการบรรจุภาษาเกาหลีเข้าในระบบการสอบดังกล่าวซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้รับข้อเสนอไว้พิจารณา

**********************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
10 มีนาคม 2559


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking