papua new guinea 1 16 2 2559

               เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 11.00 น. นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้การต้อนรับ Mr. Titus Romano Hatagen ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการรัฐเอกราชปาปัวนิวกินีและคณะ รวม 6 คน โดยมี รองศาสตราจารย์กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดร. สุภัทร จำปาทอง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วมให้การต้อนรับด้วย

            Mr.Titus Romano Hatagen ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการปาปัวนิวกินี ได้ขอบคุณรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น และกล่าวว่า ปาปัวนิวกินีเพิ่งเริ่มต้นใช้หลักสูตรการศึกษารูปแบบใหม่ได้ไม่นาน โดยได้กำหนดให้การศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นการศึกษาที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อนักเรียนจะมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ซึ่งการปรับปรุงการศึกษาดังกล่าวส่งผลให้มีจำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้น และมีความซับซ้อนของการจัดการศึกษามากขึ้น ดังนั้น จึงมีความต้องการในการเรียนรู้จากประสบการณ์ของไทยเพื่อจะนำไปปรับใช้กับสถานการณ์ของปาปัวนิวกินีซึ่งการเดินทางมาศึกษาดูงานในประเทศไทยครั้งนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากองค์การ UNICEF สำหรับประเด็นที่ต้องการเรียนรู้จากไทย ได้แก่ การจัดระบบการศึกษา การสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น โครงสร้างของหน่วยงาน การเพิ่มจำนวนสถานศึกษา โดยเฉพาะด้านเทคนิคและอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม (Technical and Vocational Education and Training: TVET) การศึกษาด้านครุศาสตร์ การทบทวนหลักสูตร การมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนเพื่อสนับสนุนการศึกษาของเด็กก่อนวัยเรียน เป็นต้น

papua new guinea 2 16 2 2559

            ในการนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการของไทยแบ่งเป็นหลายหน่วยงานตามภารกิจที่แตกต่างกัน ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาประเทศไทยมีการปรับเปลี่ยนทางด้านการศึกษาหลายครั้ง และขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการปฏิรูป โดยจะให้ความสำคัญต่อการปรับปรุงหลักสูตรเน้นด้านการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งสอดคล้องกับหลักการทางศาสนาทุก ๆ ศาสนาอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีตัวอย่างของ โรงเรียนสัตยาไส ซึ่งถือเป็นโรงเรียนที่เป็นต้นแบบที่จัดการศึกษาแก่นักเรียนโดยไม่มีการเก็บค่าเล่าเรียนและใช้หลักคุณธรรม จริยธรรมเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน พร้อมกับบูรณาการหลักการคิด หลักการปฏิบัติ เพื่อให้เด็กเป็นคนดีของสังคม กระทรวงศึกษาของไทยก็ต้องการจะเพิ่มเนื้อหาทางด้านศาสนาบรรจุลงในหลักสูตร เพื่อให้การศึกษาผลิตคนให้เป็นพลเมืองที่ดี ซึ่งในปัจจุบันมีโรงเรียนที่เป็นต้นแบบแล้ว เรียกว่า “โรงเรียนคุณธรรม”

            นอกจากนี้ คณะผู้บริหารของปาปัวนิวกีนีได้ให้ความสนใจในเรื่องอื่น ๆ เช่น การสอบระดับชาติ การสอบเพื่อศึกษาต่อ การผลิตครู การฝึกอบรมครู การออกใบประกอบวิชาชีพครู เป็นต้น ซึ่งปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวถึงภาพรวมในประเด็นที่ฝ่ายปาปัวนิวกีนีสนใจ และยินดีที่จะสนับสนุนความร่วมมือกับปาปัวนิวกีนีในโอกาสต่อไป ทั้งนี้ คณะผู้บริหารของปาปัวนิวกีนีมีกำหนดศึกษาดูงานในประเทศไทยระหว่างวันที่ 13-21 กุมภาพันธ์ 2559

********************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.
กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี 1
16 กุมภาพันธ์ 2559


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking