Mohammad Hamid Ansari 4 2 2559

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 ม.ล. ปริยาดา ดิศกุล ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมการพบหารือกับ นายโมฮัมมัด ฮามิด อันสารี รองประธานาธิบดีสาธารณรัฐอินเดียและนักวิชาการไทยด้านอินเดียศึกษา ได้แก่ คณาจารย์จากศูนย์อินเดียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์สันสฤตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร และศูนย์ภารตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล โดยในโอกาสดังกล่าว นักวิชาการไทยได้รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานแต่ละศูนย์เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมและการเรียนการสอนด้านอินเดียศึกษาของมหาวิทยาลัย ทั้ง 4 แห่ง ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทย เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมความร่วมมือระหว่างไทย-อินเดียในอนาคต โดยเฉพาะในปี 2560 ซึ่งจะครบรอบ 70 ปี ความสัมพันธ์ไทย-อินเดีย

**************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
4 กุมภาพันธ์ 2559


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking