H.E. Mr. Glyn T. Davies america 27 1 2559

        เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2559 เวลา 09.30 น. นายกลิน ที. เดวีส (H.E. Mr. Glyn T. Davies) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะพลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งและหารือความร่วมมือด้านการศึกษา ณ ห้องรับรองจันทรเกษม อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

H.E. Mr. Glyn T. Davies america 1 27 1 2559

        รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวขอบคุณเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ในโอกาสเดินทางมาเยือนกระทรวงศึกษาธิการ และกล่าวว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐฯ ที่มีมากว่า 100 ปี แสดงถึงความสัมพันธ์ที่เป็นไปอย่างยั่งยืน สำหรับความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างไทยกับสหรัฐฯ มีการดำเนินการหลายโครงการผ่านหน่วยงานด้านการศึกษาของสหรัฐฯ เช่น มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) และโรงเรียนสถานสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา (เอ.ยู.เอ.) เป็นต้น ทั้งนี้ มีประเด็นเกี่ยวกับการศึกษาของไทยที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ได้แก่ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ซึ่งได้มอบหมายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) เป็นผู้รับผิดชอบ โดยนำแนวทางหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์มาใช้

H.E. Mr. Glyn T. Davies america 3 27 1 2559

        เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ กล่าวยินดีให้การสนับสนุนและช่วยเหลือไทยในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นการจัดส่งครูชาวอเมริกันมาช่วยสอนครูสอนภาษาอังกฤษของไทย การอุดหนุนเงินช่วยเหลือร่วมกัน และเสนอแนะให้นำผู้ที่เกษียณแล้วแต่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วย ทั้งนี้ ได้กล่าวถึงการดำเนินงานของฝ่ายสหรัฐฯ ในการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสหรือมีฐานะยากจนโดยเฉพาะผู้หญิงให้ได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาและการเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้น หากได้มีความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการในเรื่องดังกล่าว จะสามารถเพิ่มจำนวนผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนมากที่สุด
        นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์แบบบูรณาการ (STEM Education) ซึ่งเป็นประเด็นที่สำคัญและเป็นที่กล่าวถึงมากในสหรัฐฯ และจะมีการจัดการประชุมโต๊ะกลมไทย-สหรัฐฯ ด้านการศึกษา ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2559 ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินเปิดการประชุมในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 การประชุมดังกล่าวจะเป็นเวทีในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์แบบบูรณาการระหว่างไทยกับสหรัฐฯ ได้เป็นอย่างดี ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวขอบคุณเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ สำหรับข้อเสนอแนะและยินดีสนับสนุนความร่วมมือด้านการศึกษากับฝ่ายสหรัฐฯ อย่างต่อเนื่องต่อไป

H.E. Mr. Glyn T. Davies america 2 27 1 2559

 

*****************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
27 มกราคม 2559


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking