india joint working 2nd

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 รศ. กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานร่วมด้านการศึกษาไทย-อินเดีย ครั้งที่ 2 (The 2nd Thailand-India Joint Working Group on Education  Meeting : JWG) ณ โรงแรมอโศก กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย โดยหัวหน้าคณะฝ่ายอินเดีย คือ Mr. Rakesh Ranjan อธิบดีกรมความร่วมมือต่างประเทศ กระทรวงพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ในการประชุมครั้งนี้ คณะผู้แทนไทยและอินเดียได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูลและหารือแนวทางการดำเนินความร่วมมือของทั้งสองประเทศ ซึ่งมีเนื้อหาที่ครอบคลุมความร่วมมือในหลายด้าน อ่านต่อ...

*****************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
22 มกราคม 2559


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking