Assoc. Prof. Jin Yongbing 25 11 2559

          รองศาสตราจารย์ ดร. จิน หย่งปิง (Assoc. Prof. Jin Yongbing) รองคณบดีคณะภาษาจีน มหาวิทยาลัยปักกิ่ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน และผู้แทนจากสถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เข้าพบหารือกับรองศาสตราจารย์กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสเดินทางมาประเทศไทยเพื่อคัดเลือกนักเรียนไทยไปศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยปักกิ่ง เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2559 เวลา 8.30 น. ณ ห้องประชุมจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ

          ในโอกาสนี้ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวต้อนรับรองคณบดีคณะภาษาจีน มหาวิทยาลัยปักกิ่ง พร้อมกับคณะ และได้กล่าวชื่นชมมหาวิทยาลัยปักกิ่งว่าเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งหนึ่งของโลก โดยได้ดำเนินความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยไทยในหลายด้าน รวมทั้งการให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนไทยได้ไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยปักกิ่งเป็นประจำทุกปี อย่างไรก็ตามนักเรียนที่ได้รับทุนศึกษาต่อส่วนใหญ่จะเลือกเรียนสาขาวิชาภาษาจีน ในอนาคตคาดหวังว่าจะมีนักเรียนไทยที่ได้รับทุนการศึกษาต่อในสายวิทยาศาสตร์จำนวนมากขึ้น เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการได้มีการสนับสนุนให้นักเรียนศึกษาต่อในด้านดังกล่าวอยู่แล้ว หากมหาวิทยาลัยปักกิ่งสามารถจัดสรรทุนสำหรับนักเรียนสายวิทยาศาสตร์ให้มากได้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

          คณบดีคณะภาษาจีนได้กล่าวขอบคุณปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และกล่าวว่า ปัจจุบันมหาวิทยาลัยปักกิ่ง มีนักเรียนไทยที่ศึกษาอยู่จำนวนประมาณ 150 คน โดยแบ่งเป็นระดับปริญญาตรี 50 คน เตรียมอุดมศึกษากว่า 10 คน นอกจากนั้นเป็นนักศึกษาในระดับปริญญาโทและเอก และในปีนี้มหาวิทยาลัยปักกิ่งได้ดำเนินการคัดเลือกทุนให้แก่นักเรียนไทยติดต่อกันมาเป็นปีที่ 8 โดยได้คัดเลือกนักเรียนไทยไปศึกษาต่อแล้วจำนวนกว่า 100 คน ซึ่งจำนวนนักเรียนไทยที่ได้รับทุนถือเป็นลำดับที่ 4 รองจาก สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี สำหรับการเดินทางมาสัมภาษณ์นักเรียนไทยในครั้งนี้ พบว่านักเรียนไทยมีความสามารถสูงขึ้นทุกปี ทั้งด้านภาษาและด้านความคิดที่หลากหลายมากขึ้น

          มหาวิทยาลัยปักกิ่งสนับสนุนความคิดของปลัดกระทรวงศึกษาธิการต้องการให้นักเรียนไทยเข้าไปศึกษาต่อในสาขาวิทยาศาสตร์มากขึ้น และสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยปักกิ่งที่ต้องการนักเรียนให้ศึกษาต่อในสายวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือการแพทย์ให้มากขึ้น แต่นักเรียนที่เรียนในสาขาดังกล่าว มักไม่ถนัดด้านภาษาจีนจึงทำให้สอบเข้าเรียนไม่ได้ ในอนาคตอาจต้องมีการปรับเปลี่ยนนโยบายการให้ทุนนักเรียนไทย โดยให้เรียนในระดับเตรียมอุดมศึกษาเพื่อเป็นการเตรียมตัวด้านภาษาจีนก่อน หลังจากนั้นถึง เข้าเรียนในสาขาที่ต้องการ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันนักเรียนไทยกว่าร้อยละ 80 เป็นนักเรียนที่ได้รับทุนจากรัฐบาลจีน มีเพียงร้อยละ 20 เท่านั้นที่ใช้ทุนส่วนตัวหรือทุนจากรัฐบาลไทย ดังนั้น มหาวิทยาลัยปักกิ่ง จึงหวังว่ารัฐบาลไทยจะช่วยสนับสนุนทุนการศึกษาให้นักเรียนไทยไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยปักกิ่งให้มากขึ้นเช่นกัน

*****************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
25 มกราคม 2559


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking