public speaking23 24 Jan 2016 5

           รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครูสอนภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาศักยภาพในการให้คำปรึกษา/ เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนตามหลักกติกาสากล และการฝึกอบรมนักเรียน/นักศึกษา และการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชน ประจำปี 2559 รอบรองชนะเลิศ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2559 ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร

public speaking23 24 Jan 2016 1

           โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ฯ และการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชน ปี 2559 นี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 24 มกราคม 2559 โดยวันเสาร์ที่ 23 มกราคม จะเป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับครูสอนภาษาอังกฤษ และนักเรียน มีการแบ่งกลุ่มฝึกการกล่าวสุรทรพจน์ภาษาอังกฤษ ในหัวข้อ “The most common way people give up their power is by thinking they don’t have any” และฝึกการกล่าวสุนทรพจน์ฯ ในหัวข้อที่ไม่ได้เตรียมล่วงหน้า ซึ่งในส่วนของการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชน ระดับชาติ รอบรองชนะเลิศนั้น จัดขึ้นวันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม ในหัวข้อ “Integrity has no need of rules” โดยจะคัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบ 10 คน เพื่อไปแข่งขันรอบชิงชนะเลิศต่อไปในวันที่ 11 มีนาคม 2559 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ

public speaking23 24 Jan 2016 2public speaking23 24 3 Jan 2016

public speaking23 24 Jan 2016 3public speaking23 24 Jan 2016 4

public speaking23 24 Jan 2016 6

***********************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
24 มกราคม 2559


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking