JWG 14 12 2558

รศ.นพ. กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานร่วมด้านการศึกษาไทย-ออสเตรเลีย ครั้งที่ 4 (Australia-Thailand Joint Working Group on Education and Training Meeting : JWG) ณ กรุงแคนเบอร์ร่า และนครซิดนีย์ เครือรัฐออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 8 - 12 ธันวาคม 2558 โอกาสนี้ คณะผู้แทนไทยและออสเตรเลียได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนนโยบายและการดำเนินการด้านการศึกษาของทั้งสองประเทศ พร้อมทั้งได้หารือแนวทาง การดำเนินความร่วมมือระหว่างกันในอีกสองปีข้างหน้า และได้ลงนามในแถลงการณ์ร่วม (Joint Statement) ซึ่งมีเนื้อหาที่ครอบคลุมความร่วมมือในหลายด้าน โดยในระดับกระทรวง มุ่งพัฒนาการศึกษาและการฝึกอบรมในสาขาที่ทั้งสองฝ่ายมีความสนใจร่วมกัน ในด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานจะสนับสนุนการเจรจาและแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพ และการจัดการศึกษาแบบ STEM Education และโรงเรียนคู่พัฒนา ในด้านอาชีวศึกษาจะเน้นการประเมินผลตามสมรรถนะที่เชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรม และในด้านอุดมศึกษา จะสนับสนุนการเคลื่อนย้ายผู้เรียนของทั้งสองฝ่าย การแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ และการส่งเสริมสถาบันคู่พัฒนา สำหรับความร่วมมือในด้านภาษาอังกฤษ ฝ่ายออสเตรเลียจะเข้ามาสนับสนุนไทยในการพัฒนาภาษาอังกฤษให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันจัดทำ แผนการทำงาน (Work Plan) เพื่อให้แถลงการณ์ร่วมประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม

JWG2 14 12 2558 vertในการนี้ ฝ่ายออสเตรเลียได้จัดให้คณะผู้แทนไทยศึกษาดูงานในหน่วยงานทางการศึกษาที่สำคัญของออสเตรเลียสามหน่วยงาน ได้แก่ National ELT Accreditation Scheme  (NEAS) ซึ่งเป็นหน่วยงานรับรองมาตรฐานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของโรงเรียนสอนภาษาต่างๆ ในออสเตรเลีย  สถาบันจัดทำหลักสูตรและการประเมินผลระดับชาติ หรือ Australian Curriculum, Assessment and Reporting Authority (ACARA) ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระที่ดูแลการจัดทำหลักสูตรและการประเมินผลที่มีคุณภาพ รวมทั้ง สถาบันด้านอาชีวศึกษา Technical And Further Education : TAFE (Ultimo) ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่ภาครัฐและเอกชนร่วมในการจัดทำหลักสูตรทั้งด้านเทคนิคและอาชีวศึกษา ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันหารือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน รวมทั้งพิจารณาความร่วมมือในอนาคตด้วย

**********************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
14 ธันวาคม 2558


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking