สรุปผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของซีมีโอ ครั้งที่ 38
(38th SEAMEO High Officials Meeting : SEAMEO HOM)
ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2558
ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ
------------------------------------------------------

38th SEAMEO High Officials Meeting3 4 12 2558

    สำนักงานเลขาธิการซีมีโอ ได้จัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของซีมีโอ ครั้งที่ 38 ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนมากกว่า 150 คน ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และผู้แทนอาวุโสระดับสูงจากประเทศสมาชิก ซีมีโอ 11 ประเทศ ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย ติมอร์ เลสเต และเวียดนาม ผู้แทนประเทศสมาชิกสมทบ หน่วยงานที่เป็นสมาชิกสมทบ และผู้แทนศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอ รวมทั้งผู้สังเกตการณ์จากญี่ปุ่น จีน และเกาหลี และผู้แทนจากองค์กรระหว่างประเทศ เช่น สำนักเลขาธิการอาเซียน องค์การยูเนสโก องค์การยูนิเซฟ เป็นต้น ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นเวทีกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเพื่อพัฒนาการศึกษา และกำหนดแนวทางในการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกเพื่อพัฒนาการ ศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รายละเอียดการประชุม คลิก

*********************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
4 ธันวาคม 2558


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking