รองศาสตราจารย์ กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการของไทย
ในฐานะประธานการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสขององค์การซีมีโอ ครั้งที่ 38
กล่าวย้ำพร้อมร่วมมือกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ในการพัฒนาวาระการศึกษาใหม่ ในอีก 2 ทศวรรษ
*************************

SDEM 30 11 2558

    รศ.นพ. กำจร  ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการไทย เป็นประธานการประชุมเต็มคณะ ในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออก เฉียงใต้ (ซีมีโอ) ครั้งที่ 38  วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10.30 น. ณ ห้องดุสิตธานีฮอลล์ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร ได้แสดงความเชื่อมั่นว่าประเทศสมาชิกซีมีโอทั้ง 11 ประเทศ ตระหนักถึงการดำเนินความร่วมมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ โดยในส่วนของประเทศไทยนั้นมุ่งเน้นการทำงานอย่างใกล้ชิดกับองค์การซีมีโอและ ประเทศสมาชิก รวมทั้งหุ้นส่วนความร่วมมือในการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง
    รศ.นพ. กำจร ตติยกวี ได้กล่าวเพิ่มเติมว่ากระทรวงศึกษาธิการไทยยังให้ความสำคัญกับวาระการศึกษา สำหรับปี ค.ศ. 2030 โดยเฉพาะการดำเนินโครงการและกิจกรรมให้สอดคล้องกับ 7 ประเด็นสำคัญด้านการศึกษาตามที่ประชุม Strategic for Education Ministers - SDEM ได้มีการรับรองแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยวาระการพัฒนาการศึกษาในภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ (2558 -2578) ที่ สปป. ลาว เมื่อเดือนกันยายน 2557 ทั้งนี้ จะมีการหารือประเด็นดังกล่าวในระหว่างการประชุมครั้งนี้ด้วย รวมถึงการดำเนินโครงการต่าง ๆ อาทิ โครงการ SEAMEO College โครงการ Fit for School โครงการ SEA-Digital Class  โครงการ SEAMEO STAR Village โครงการ SEAMEO Smart City และการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี ขององค์การซีมีโอด้วย
    อนึ่ง ในปี 2559 - 2560 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของไทย ในฐานะประธาน สภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สภาซีเมค) มีกำหนดจะเดินทางเยือนประเทศสมาชิกซีมีโอ เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์และเครือข่ายระดับภูมิภาค รวมทั้งเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการทั้ง 10 ประเทศ เพื่อหารือการพัฒนาองค์การและการศึกษาในภูมิภาคด้วย สำหรับกิจกรรมสำคัญในปี 2559 นั้น ประเทศไทยจะร่วมมือกับสำนักงานเลขาธิการซีมีโอและองค์กร/หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ได้แก่ การคัดเลือกโรงเรียนจากเครือข่ายโรงเรียนซีมีโอ 50x3 (ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา) เข้าร่วมกิจกรรม English Online Competition และ  SEA-Digital Classroom รวมทั้งการจัดประชุม SEAMEO Congress ด้วย
    อนึ่ง การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของซีมีโอจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยในครั้งนี้ กำหนดจัดระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2558 มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนมากกว่า 150 คน ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และผู้แทนอาวุโสระดับสูงจากประเทศสมาชิกซีมีโอ 11 ประเทศ ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย ติมอร์เลสเต และเวียดนาม ผู้แทนประเทศสมาชิกสมทบหน่วยงานที่เป็นสมาชิกสมทบ และผู้แทนศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอ รวมทั้งผู้สังเกตการณ์จากญี่ปุ่น จีน และเกาหลี และผู้แทนจากองค์กรระหว่างประเทศ เช่น สำนักเลขาธิการอาเซียน องค์การยูเนสโก องค์การยูนิเซฟ เป็นต้น

************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
30 พฤศจิกายน 2558


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking