german 20 10 2558เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558 เวลา 11.00 น. ณ ห้องรับรองจันทรเกษม นายเพเทอร์ พรือเกิล (H.E. Mr. Peter Prugel) เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสเข้ารับหน้าที่ เพื่อหารือความร่วมมือด้านการศึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวต้อนรับเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย และได้เน้นย้ำความสัมพันธ์ระหว่างไทยและเยอรมนีที่มีมาอย่างยาวนานกว่า 153 ปี พร้อมทั้ง ได้ขอบคุณฝ่ายเยอรมนีที่ได้ให้ความร่วมมือด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้จะมีสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศไทยก็ตาม พร้อมทั้ง ได้ชื่นชมเอกอัครราชทูตเยอรมนีประจำประเทศไทยคนก่อนที่ได้ร่วมผลักดันความร่วมมือด้านการศึกษาอย่างจริงจัง และเชื่อมั่นว่าเอกอัครราชทูตฯ จะให้การสนับสนุนและสานต่อความร่วมมือด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่องเช่นกัน

german1 20 10 2558ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทยกล่าวขอบคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่ให้การต้อนรับ และให้ความมั่นใจว่าสถานเอกอัครราชทูตเยอรมนีในประเทศไทยและกระทรวงศึกษาธิการจะได้ขยายความร่วมมือในการดำเนินโครงการต่างๆ โดยเฉพาะการดำเนินการจัดการศึกษาแบบทวิภาคี (Dual Education) รวมทั้งการแลกเปลี่ยน ฝึกอบรมบุคลากร/นักศึกษา เพื่อเตรียมบุคลากรให้มีทักษะพร้อมต่อการแข่งขัน และยินดีที่ประเทศไทยสนใจในการดำเนินการจัดการศึกษาแบบทวิภาคี (Dual Education) ตามมาตรฐานของเยอรมนี ซึ่งถือเป็นต้นแบบการจัดการศึกษาแบบทวิภาคี (Dual Education) ที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากสามารถตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและภาคธุรกิจของเยอรมนีได้เป็นอย่างดี และเยอรมนีพร้อมที่จะให้การสนับสนุนการดำเนินการของกระทรวงศึกษาธิการอย่างเต็มที่

***********************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
16 ตุลาคม 2558


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking