Building Sustainable Learning Cities 28 9 2558     รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และคณะได้เข้าร่วมการประชุม นานาชาติว่าด้วยเมืองแห่งการเรียนรู้ ครั้งที่ 2 (2nd International Conference on Learning Cities) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-30 กันยายน 2558 ที่กรุงเม็กซิโก สหรัฐเม็กซิโก ซึ่งเป็นการประชุมครั้งที่ 2 ต่อเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 1 ที่จัดขึ้นที่กรุง ปักกิ่ง สาธารณรัฐประชำชนจีน เมื่อปี 2556 ซึ่งในการประชุมครั้งนั้นได้มีการกำหนดแนวคิดเกี่ยวกับเมืองแหงการเรียนรู้รวมถึง การกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับกำรดำเนินการที่สำคัญในการสร้างเมืองแห่งการเรียนรู้

     สำหรับการประชุมนานาชาติว่าด้วยเมืองแห่งการเรียนรู้ในครั้งที่ 2 นี้ จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “การสร้าง เมืองแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน” (Building Sustainable Learning Cities) "อ่านต่อ"

****************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
28 กันยายน 2558


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking