Read the peace project 21 9 2558    วันที่ 21 กันยายน อันเป็นวันสันติภาพสากล และในปี 2558 นี้ รองศาสตราจารย์กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ไปเป็นประธานและอ่านสารสันติภาพของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในโครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที  ซึ่งจัดขึ้นใน
วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2558 เวลา 8.00 น. ณ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ โดยมี ดร. กวาง โจ คิม ผู้อำนวยการ สำนักงานยูเนสโก กรุงเทพ เป็นผู้อ่านสารของเลขาธิการสหประชาชาติ พร้อมทั้งตัวแทนนักเรียนอ่านคำแปล และพลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์ ประธานมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) กล่าวรายงานความเป็นมาของวันสันติภาพสากล

Read the peace project1 21 9 2558    โครงการดังกล่าว เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) และโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ที่มุ่งสร้างจิตสำนึกให้กับเยาวชนและประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญและร่วมมือกันสร้างสันติภาพ โดยรำลึกและส่งแรงจิตอธิษฐานให้เกิดสันติภาพและความปรองดองในครอบครัว สังคม ประเทศชาติ และโลก รวมทั้งเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ทั้งนี้ สาระสำคัญของสารสันติภาพทั้งสองฉบับ ได้กล่าวถึงความร่วมมือร่วมใจของทุกคน โดยเฉพาะเยาวชนรุ่นใหม่ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในอนาคต และช่วงเวลานี้ที่เกิดภาวะความขัดแย้งไปทุกหนแห่ง จึงขอให้ทุกคนร่วมสร้างสันติภาพให้เกิดความสันติสุขอย่างถาวรในสังคมต่อไป

----------------------------------------

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
21 กันยายน 2558


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking