Teach in Thailand Project 5 8 2558

นายกมล ศิริบรรณ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีปฐมนิเทศโครงการผู้ช่วยสอนภาษาเยอรมัน ประจำปี 2558 เมื่อวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย ถนนสาทร

กระทรวงศึกษาธิการ สถานเอกอัครราชทูตเยอรมนีประจำประเทศไทย และสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย ได้ร่วมกันดำเนินโครงการผู้ช่วยสอนภาษาเยอรมัน ประจำปี 2558 ภายใต้โครงการ "Teach in Thailand Project" โดยนำนักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับปริญญาโท วิชาเอกด้านการสอนภาษาเยอรมันเป็นภาษาต่างประเทศจากมหาวิทยาลัยต่างๆ จากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี จำนวน 10 คน มาเป็นผู้ช่วยสอนภาษาเยอรมันในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 10 แห่ง ในระหว่างวันที่ 5 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 8 สัปดาห์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยพัฒนาทักษะภาษาเยอรมันของครูและนักเรียนของไทย ตลอดจนเป็นแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และกระชับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นมากขึ้นด้วย

โครงการดังกล่าว ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 3 โดยในปี 2556 มีนักศึกษาชาวเยอรมันเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 2 คน และในปี 2557 มีนักศึกษาชาวเยอรมันเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 5 คน

Teach in Thailand Project1 5 8 2558

*******************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
3 สิงหาคม 2558


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking