พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ปฏิบัติภารกิจเยือนศูนย์ระดับภูมิภาควาด้วยโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ของซีมีโอ (ซีมีโอสปาฟา) ในประเทศไทย

ในฐานะประธานสภารัฐมนตรศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สภาซีเมค)

semeo 14 7 2558

พลเรือเอก  ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวนออกเฉียงใต้ (สภาซีเมค) ปฏบัติภารกิจเยือนศูนย์ระดับภูมิภาควาด้วยโบราณคดี และวิจิตรศิลป์ของซีมีโอ (ซีมีโอสปาฟา) พร้อมคณะ เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30 น ณ ห้องประชุมศูนย์ซีมีโอสปาฟา กรุงเทพฯ โดยมี ดร. มรว. รุจยา อาภากร ผู้อำนวยการศูนย์ซีมีโอสปาฟา Dr. Ir Gatot Hari Priowirjanto ผู้อำนวยการสานักงานเลขาธิการซีมีโอ และคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธการ ในฐานะประธานสภาซีเมค ได้กล่าวในโอกาสมาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์ฯ ครั้งนี้ว่า อ่านต่อ...

**************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
13 กรกฎาคม 2558


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking