Confucius1 24 6 2558

มาดาม สวี หลิน (H.E. Xu Lin) ผู้อำนวยการใหญ่สถาบันขงจื่อ และผู้อำนวยการสำนักงานใหญ่ฮั่นปั้น แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้เข้าเยี่ยมคารวะ พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2558 เวลา 14.30 น. ณ ห้องรับรองจันทรเกษม อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ
        รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวต้อนรับมาดาม สวี หลิน และแสดงความยินดีในโอกาสที่เปิดสถาบันขงจื่อแห่งใหม่ในประเทศไทย พร้อมทั้งได้กล่าวถึงความร่วมมือระหว่างไทยกับจีนมีมาอย่างใกล้ชิดยาวนาน ตั้งแต่ระดับราชวงศ์ ระดับรัฐบาล และระดับประชาชน ในการนี้ ได้ขอบคุณสำนักงานฮั่นปั้นที่ได้ให้การสนับสนุนกระทรวงศึกษาธิการมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่ครู นักเรียน และนักศึกษา และการส่งครูอาสาสมัครจำนวนมากมาสอนภาษาจีน
ในสถานศึกษาต่างๆ ของไทย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน โดยในปัจจุบันมีผู้สนใจเรียนจำนวนมากขึ้นในทุกระดับการศึกษา ทั้งนี้ การส่งครูชาวจีนมาสอนในประเทศไทยนอกจากจะช่วยพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนแล้ว ประชาชนของทั้งสองประเทศยังได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกันด้วย
        มาดาม สวี หลิน ได้กล่าวขอบคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่ให้การต้อนรับ และขอบคุณกระทรวงศึกษาธิการที่ให้ความร่วมมือกับสำนักงานฮั่นปั้นในการดำเนินการด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยเป็นประเทศต้นแบบ หนึ่งในแปดประเทศที่ลงนามในกรอบความร่วมมือกับสำนักงานฮั่นปั้นในการนำภาษาจีนเข้าสู่หลักสูตรการเรียนการสอน ดังนั้น สำนักงานฮั่นปั้นจึงได้ให้การสนับสนุนประเทศไทยมากที่สุดและยินดีให้การสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาจีนอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านผู้เชี่ยวชาญ และตำราเรียน 

         ปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานฮั่นปั้นกำลังจัดทำกรอบความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนฉบับใหม่ ซึ่งสำนักงานฮั่นปั้นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ลงนามภายในปีนี้ เนื่องจากเป็นปีแห่งการเฉลิมฉลองครบรอบ 40 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตของทั้งสองประเทศ โดยเรียนเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเดินทางเยือนจีนเพื่อลงนามในกรอบความร่วมมือดังกล่าว ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวขอบคุณและตอบรับคำเชิญ โดยจะพิจารณาห้วงเวลาที่เหมาะสมต่อไป

Confucius2 24 6 2558

**********************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
30 มิถุนายน 2558


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking