โครงการอาสาสมัครผู้ช่วยสอนภาษาจีนจากมหาวิทยาลัย Guizhou Education University ประจำปี 2558
 (Chinese Teaching Assistants from Guizhou Education University)

Chinese Teaching Assistants from Guizhou 16 6 2558

กระทรวงศึกษาธิการ และมหาวิทยาลัยการศึกษากุ้ยโจว (Guizhou Education University) ได้ร่วมมือกันดำเนินโครงการอาสาสมัครผู้ช่วยสอนภาษาจีน ประจำปี 2558 (Chinese Teaching Assistants) โดยมหาวิทยาลัยฯ คัดเลือกนักศึกษาเข้ามาเป็นผู้ช่วยสอนภาษาจีนในสถานศึกษาของไทย เป็นระยะเวลาหนึ่งปีการศึกษา ในช่วงเดือนมิถุนายน 2558 – มีนาคม 2559 ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย และกรอบบันทึกความตกลงด้านการศึกษาไทย – จีน (Agreement on Educational Cooperation between The Ministry of Education of The Kingdom of Thailand and The Ministry of Education of The People’s Republic of China)

Chinese Teaching Assistants from Guizhou2 16 6 2558

กระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศรวมทั้งภาษาจีน  โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถนำไปสื่อสารได้จริง โดยปัจจุบันมีผู้เรียนภาษาจีนทั่วประเทศประมาณแปดแสนคน ซึ่งรัฐบาลจีนได้ให้การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทั้งด้านการฝึกอบรม ทุนการศึกษา สื่ออุปกรณ์การสอน รวมทั้งการส่งครูอาสาสมัครสอนภาษาจีนแต่จำนวนครูยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของสถานศึกษา ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ริเริ่มโครงการผู้ช่วยสอนภาษาจีน โดยนำนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ของจีนที่ศึกษาวิชาเอกการสอนภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศ มาเป็นผู้ช่วยสอนภาษาจีนในสถานศึกษาต่างๆ เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนภาษาจีนจากเจ้าของภาษาโดยตรง และในโอกาสที่สำนักงานฮั่นปั้นได้เชิญผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ไปเข้าร่วมโครงการ “สัปดาห์แลกเปลี่ยนการศึกษาจีน-อาเซียนครั้งที่ 6” ณ มณฑลกุ้ยโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อเดือนกันยายน 2556 กระทรวงศึกษาธิการไทยและมหาวิทยาลัย Guizhou Education University ได้เห็นพ้องต้องกันในการพัฒนาความร่วมมือทางการศึกษาในหลายด้าน และโครงการผู้ช่วยสอนภาษาจีน เป็นโครงการแรกที่ได้รับการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Guizhou Education  University ที่เข้าร่วมโครงการครั้งนี้มีทั้งหมด 15 คนเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โปรแกรมหลักสูตรนานาชาติ โดยการเดินทางเข้าร่วมโครงการ มหาวิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบค่าเดินทางระหว่างประเทศ และค่าจัดทำวีซ่าให้แก่นักศึกษา และกระทรวงศึกษาธิการดูแลค่าใช้จ่ายในการจัดปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติหน้าที่ และการประกันอุบัติเหตุให้นักศึกษาตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน ส่วนสถานศึกษาดูแลค่าใช้จ่ายประจำวัน ที่พัก และการประกันสุขภาพ ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการและมหาวิทยาลัย Guizhou Education University จะได้หารือร่วมกันในการขยายความร่วมมือด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ร่วมกันต่อไป

Chinese Teaching Assistants from Guizhou3 16 6 2558

******************************


กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี 2
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

23 มิถุนายน 2558


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking