spain 16 5 2558

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.30 น. ณ ห้องรับรองจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ นางสาวมาเรีย เดล การ์เมน โมเรโน ไรย์มุนโดเอกอัครราชทูตสเปนประจำประเทศไทยได้เข้าเยี่ยมคารวะปลัดกระทรวงศึกษาธิการเพื่อหารือความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างกัน
ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตสเปนฯ ได้เสนอให้กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาความเป็นไปได้ในการร่วมมือกัน 2 ประเด็นหลัก ได้แก่
        ประเด็นแรก : สืบเนื่องจากสเปนเป็นประเทศที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางไปเที่ยวมากที่สุดในลำดับต้นๆของโลก โดยมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาในประเทศถึงปีละกว่า 60 ล้านคน สร้างรายได้ให้กับประเทศมหาศาล โดยจุดแข็งของสเปนในการสนับสนุนในเรื่องดังกล่าว คือ สเปนมีระบบการจัดการศึกษาเพื่อรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ มีการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพทั้งในด้านทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติในสถานที่ทำงานจริง และนักเรียนที่จบแล้วมีการจ้างงานสูง ซึ่งฝ่ายสเปนพร้อมที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องดังกล่าวกับฝ่ายไทย โดยกระทรวงศึกษาธิการอาจพิจารณาจัดส่งผู้แทนเดินทางไปสเปนเพื่อศึกษาแนวทางดังกล่าว โดยอาจขยายความร่วมมือเป็นในลักษณะ Training the Trainer ต่อไปในอนาคต
        ประเด็นที่สอง : ปัจจุบันไทยและสเปนได้ร่วมมือกันในการพัฒนาทักษะการเรียนภาษาสเปน
ในระดับอุดมศึกษา โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2556 โดยนำอาจารย์จากมหาวิทยาลัยในสเปนมาสอนภาษาสเปนในมหาวิทยาลัยของไทย 3 แห่ง ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และกำลังจะขยายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้ อาจขยายความร่วมมือในลักษณะดังกล่าวไปยังโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาที่เปิดสอนภาษาสเปนต่อไป
    ในการนี้ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวว่า ข้อเสนอของเอกอัครราชทูตสเปนฯ สอดคล้องกับการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบันที่มุ่งมั่นในการพัฒนาการเรียนการสอนอาชีวศึกษาให้มีประสิทธิภาพโดยการจัดการศึกษาแบบทวิภาคี (dual system) โดยให้นักเรียนได้เรียนในห้องเรียนพร้อมกับฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการต่างๆ เพื่อให้ผู้ที่สำเร็จการศึกษาด้านอาชีวศึกษาสามารถเข้าทำงานได้ทันที โดยไม่ต้องเสียเวลาในการฝึกงาน ทั้งนี้จะได้แจ้งเรื่องดังกล่าวไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพื่อพิจารณาความร่วมมือดังกล่าว สำหรับข้อเสนอในการขยายความร่วมมือด้านการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาสเปนในมหาวิทยาลัยและโรงเรียน จะได้แจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อพิจารณาขยายความร่วมมือตามข้อเสนอของเอกอัครราชทูตสเปนต่อไป

*******************************

สำนักความสัมพันธ์ต้่งประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
14 พฤษภาคม 2558


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking