กระทรวงศึกษาธิการส่งเสริมความร่วมมือกับ UNFPA ในการแก้ไขปัญหาคุณแม่วัยใส

UNFPA 1 5 2558

        เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 เวลา 15.00 น. ณ ห้องรับรองจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ นายคาสปาร์ พีค (Mr. Caspar Peek) ผู้แทนกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (United Nations Population Fund - UNFPA) ประจำประเทศไทย และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะรองศาสตราจารย์กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในประเด็นการลดอัตราการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น การให้ความรู้เรื่องเพศสัมพันธ์เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
          UNFPA มีความห่วงกังวลในสถานการณ์การตั้งครรภ์และคลอดบุตรของแม่วัยใสในประเทศไทยซึ่งมีอัตราสูง และนำมาสู่ปัญหาคุณภาพชีวิต ทั้งในเรื่องการดำเนินชีวิต ปัญหาสุขภาพ และปัญหาทางสังคม ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการก็มีความห่วงใยในประเด็นปัญหาดังกล่าวเช่นกัน ที่ผ่านมา มีแนวคิดการติดตั้งตู้ขายถุงยางอนามัยแบบหยอดเหรียญในสถานศึกษาสำหรับป้องกันการตั้งครรภ์ รวมถึงการป้องกันโรค แต่ก็มีข้อสังเกตว่าอาจเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนมีเพศสัมพันธ์มากขึ้นหรือไม่ นอกจากนี้ ยังมีประเด็นเรื่องทัศนคติทางสังคมในการให้เด็กได้เรียนรู้เพศศึกษา เช่น ไม่เห็นด้วยกับการสอนเพศศึกษาในเด็กนักเรียน เพราะเห็นว่ายังไม่ถึงวัยอันควร การแพร่หลายของสื่อสังคมออนไลน์ หรือข้อจำกัดที่ผู้ปกครองไม่มีเวลาให้คำปรึกษาแก่บุตร ดังนั้น การศึกษาจึงมีบทบาทสำคัญในการเข้าถึงความรู้และป้องกันปัญหาดังกล่าว
        กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้พัฒนาระบบการดูแลและช่วยเหลือเด็กนักเรียนในทุกมิติ เช่น การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม การจัดให้มีการเรียนการสอนเพศศึกษา โดยอบรมผู้สอนให้รู้เรื่องเพศศึกษารอบด้าน การเสริมสร้างทักษะชีวิตให้แก่นักเรียน รวมทั้งมีความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาเรื่องเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน นอกจากนี้ ยังมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาเด็กตั้งครรภ์โดยไม่ให้เด็กออกจากระบบการศึกษา เช่น การสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรกับเด็ก การลดการท้องซ้ำ การให้โอกาสทางการศึกษาที่หลากหลายทั้งการศึกษาในระบบและนอกระบบ ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ดำเนินการให้ความคุ้มครองแก่เด็กในทุกปัญหา

UNFPA2 1 5 2558

        ในภาพรวมของการดำเนินงาน คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ได้ร่วมกับหลายหน่วยงานในการจัดทำแนวทางแก้ปัญหาดังกล่าว โดยได้บูรณาการเป็นแผนปฏิบัติการร่วม หรือ One Goal One Plan ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการยินดีให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงานในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยมีแนวคิดในการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อให้วัยรุ่นใช้เวลาอย่างสร้างสรรค์ โดย UNFPA ได้เสนอแนะเกี่ยวกับการปรับแนวคิดเรื่องเพศศึกษาให้เป็นการศึกษาเรียนรู้บทบาทความสัมพันธ์ระหว่างชายหญิง ซึ่งเป็นเรื่องธรรมชาติและยอมรับได้

-----------------------------------------------------

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
30 เมษายน 2558


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking