ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถ้อยแถลง
ในการประชุมคณะกรรมการบริหารของยูเนสโก ครั้งที่ 196
-------------------

unesco 196th 16 4 2558

     นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ได้กล่าวถ้อยแถลงในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 196 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 22 เมษายน 2558 ณ สำนักงานใหญ่ยูเนสโก กรุงปารีส ซึ่งประเทศไทยได้รับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการบริหารของยูเนสโก เมื่อปี 2554 มีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี  และจะสิ้นสุดวาระในเดือนพฤศจิกายน 2558 หลังการประชุมสมัยสามัญของยูเนสโก ครั้งที่ 38 ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กรรมการบริหารได้ร่วมพิจารณาและติดตามการดำเนินงานขององค์การยูเนสโก รวมถึงโครงการและงบประมาณขององค์การยูเนสโก ในช่วง 6 เดือนแรก ของปี 2557-2558

     ในโอกาสนี้ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวถ้อยแถลงในนามประเทศไทย โดยแสดงความยินดีในโอกาสที่องค์การยูเนสโก ฉลองครบรอบ 70 ปี และแสดงความชื่นชมที่ยูเนสโกสามารถบริหารงบประมาณและดำเนินงานตามแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดปี 2557 พร้อมทั้งสนับสนุนยูเนสโกดำเนินบทบาทนำในการกำหนดวาระการพัฒนาด้านการศึกษาของโลก ภายหลังปี 2558 รวมถึงการให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคแก่ประเทศสมาชิกเพื่อการติดตามประเมินผลวาระการพัฒนาด้านการศึกษาภายหลังปี 2558
     ปลัดกระทรวงศึกษาธิการยังได้กล่าวถึงการจัดการประชุมด้านการศึกษาในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในเดือนสิงหาคม 2557 ว่าประเทศสมาชิกภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกได้ร่วมมือกันในการผลักดันการจัดการศึกษาภายหลังปี 2558 เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมาย รวมถึงการให้ความสำคัญต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นวาระสำคัญของโลก
     นอกจากนี้ ยังได้กล่าวถึงการจัดการการศึกษาของไทยว่า ได้มีการเตรียมความพร้อมของประชากรเพื่อพร้อมเป็นพลเมืองโลก โดยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาทักษะและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันเน้นการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ วัฒนธรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ทั้งในบริบทของประเทศและในสังคมโลกเพื่อพัฒนาไปสู่ความยั่งยืน ทั้งนี้ กรรรมการบริหารจากประเทศสมาชิกอื่นได้ร่วมกล่าวถ้อยแถลงเพื่อแสดงท่าทีของประเทศตนอย่างกว้างขวาง
     ภายหลังการรับฟังถ้อยแถลงของกรรมการบริหารแล้ว นางอิรินา โบโควา ผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโก ได้กล่าวตอบว่าองค์การยูเนสโกยังคงให้ความสำคัญ และมีการดำเนินการที่เข้มแข็งต่อประเด็นการศึกษาในวาระการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายหลังปี 2558 ของสหประชาชาติ การจัดการศึกษาสำหรับกลุ่มด้อยโอกาส การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน การสนับสนุนการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ การจัดการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองโลก  การส่งเสริมการศึกษาสำหรับเด็กหญิงและสตรี การส่งเสริม
พหุวัฒนธรรม การเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางวัฒนธรรมเพื่อขจัดความยากจนและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตลอดจนการส่งเสริมเสรีภาพของสื่อ นอกจากนี้ ยังได้มีการรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานขอยูเนสโกในช่วง 6 เดือนแรกของแผนงานและงบประมาณของยูเนสโก การรายงานเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับคำของบประมาณโครงการสนับสนุนความร่วมมือกับประเทศสมาชิก เป็นต้น

unesco 196th 2 16 4 2558

****************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
16 เมษายน 2558


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking